Skip to main content
Officiële website voor het project Sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk.

Extra onttrekkingspomp geplaatst

15 juli 2021

Zoals eerder deze week bericht worden deze en volgende week extra maatregelen ingezet om het IBC-systeem meer robuust te maken.

De grondwaterstand op het EMK-terrein stijgt omdat een deel van het terrein al bouwrijp gemaakt is (en daarmee onverhard) en regenwater niet overal meer wordt afgevoerd via de afvoergoten langs het asfalt. Als één van de extra maatregelen tegen het stijgen van het grondwaterniveau is vanochtend een 2e DM-Vex onttrekkingspomp geplaatst (DM-Vex staat voor Dual Medium Vacuüm Extraction). Deze pomp is geluidsarm en zorgt voor optimale grondwateronttrekking. De bemalingscapaciteit van de grondwateronttrekking uit de filters die langs de damwand staan wordt hiermee verdubbeld. Het onttrokken grondwater wordt gereinigd in de waterzuivering en geloosd op het gemeenteriool.

pomp 2pomp 2

Commissievergadering Zuid-Holland over EMK-terrein

14 juli 2021

Woensdagmiddag 7 juli is het EMK-terrein besproken in de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu van de provincie Zuid-Holland. Dit is terug te zien via deze link (minuut 24 t/m 1 uur 15). In de commissievergadering kwamen diverse insprekers aan bod waarna er in de commissie vragen zijn gesteld en beantwoord door de gedeputeerde.

In de vergadering kwamen (zowel van de insprekers als commissieleden) een aantal (technische / inhoudelijke) vragen aan bod over de damwand. Het projectteam Stormpolderdijk komt later op deze vragen terug.

Uitbreiding IBC-voorzieningen vanwege meer regenval

13 juli 2021

Het huidige IBC-systeem van Stormpolderdijk is niet ingericht om langdurige (extreme) neerslag op het zuidelijke onverharde terreindeel te verwerken. In mei 2021 bleek de hoeveelheid neerslag veel groter dan gemiddeld. Dit had een meetbaar effect op zowel het onttrokken debiet als de grondwaterstanden bij de damwand langs de Sliksloot en Hollandsche IJssel. Deze liepen tijdelijk plaatselijk op tot bijna +2 m NAP (het alarmeringspeil) waarbij een niveau van +1,5 m NAP (signaleringsniveau) wenselijk is. Er zijn direct maatregelen ingezet en we zien de grondwaterstanden weer dalen. De situatie heeft wel zichtbaar gemaakt dat het huidige IBC-systeem niet voldoet in dit soort situaties. Deze en volgende week gaan we daarom extra maatregelen inzetten om het IBC-systeem meer robuust te maken. Dan zijn we als er meer regenval komt goed voorbereid.

Kamerbrief voortgang diverse bodemonderwerpen

8 juli 2021

Op 6 juli 2021 stuurde demissionair Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal bodem gerelateerde onderwerpen. Achtereenvolgens de onderwerpen: versterking bodemtoezicht, de bestuurlijke afspraken bodem, het handelingskader PFAS, doorwerking EFSA-opinie PFAS bodem, het gebruik van Rijksbaggerdepots voor PFAS-houdende bagger en de hersanering van het EMK-terrein worden toegelicht.

Over de hersanering van het EMK-terrein wordt het volgende gezegd:

"Op 23 april jl. heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de hersanering van het EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel. In die brief heb ik vier verschillende scenario’s geschetst. Daarbij heb ik aangegeven dat het technisch onvermijdelijk is dat actieve nazorg wordt voortgezet. Samen met de bestuurlijke partners, de provincie Zuid-Holland, gemeente Krimpen aan den IJssel en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is gekozen om de variant 3 “saneren en ontwikkelen” verder uit te werken. Met deze variant 3 wordt de verontreinigde grond zoveel als redelijkerwijs mogelijk verwijderd en wordt rekening gehouden met de uitvoeringsrisico’s. De mobiele verontreiniging tot de van nature aanwezige, afsluitende kleilaag op een diepte van 0 tot 1,5 meter minus NAP zal hierbij worden verwijderd. Afgelopen maanden is deze variant door het betrokken adviesbureau en de aannemer verder uitgewerkt.

De uitwerking en de afwegingen zullen half juli in een bestuurlijk overleg met de provincie Zuid-Holland, gemeente Krimpen aan den IJssel en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard besproken worden. Ook zal input van de klankbordgroep in het bestuurlijke overleg worden meegenomen. De definitieve keuze zal worden vastgelegd in een nieuw saneringsplan. Dit plan wordt, conform de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend bij het voor de Wbb bevoegd gezag (uitgevoerd door de Omgevingsdienst DCMR). Vervolgens wordt het saneringsplan ter inzage gelegd en staat de procedure voor eenieder open voor bezwaar en beroep."

Monitoring IBC-maatregelen op vrijdag 9 juli

5 juli 2021

Op en rond het voormalige EMK-terrein voert de VoF Geofoxx-TTE op vrijdag 9 juli a.s. een aantal werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van de maandelijkse monitoring van de IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen, Contoleren). Het gaat om de volgende milieukundige werkzaamheden:

- Bemonsteren waterzuivering

- Inpeilen grondwaterstanden

- Bemonsteren peilbuizen

De werkzaamheden duren de hele dag. De werkzaamheden zullen geen overlast veroorzaken.

Omgevingstelefoon

Omgevingsmanager Marco Endert is bereikbaar via de omgevingstelefoon, tussen 6.00 en 22.00 uur.

06 - 535 994 16

U kunt ook een Whatsapp bericht sturen naar dit nummer. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen. U kunt uw (minder urgente) vragen ook stellen per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Planning

30 mei 2023 - 22 dec 2023
Werkzaamheden laag gelegen deel

Aanmelden nieuwsbrief

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo

Opdrachtnemer

Duravermeer

Mede gefinancierd door

Gemeente Krimpen a d IJssel

Logo PZH zicht only