9 maart 2021

Maandag 15 maart vindt de maandelijkse monitoring plaats van de IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen, Contoleren). Op en rond het voormalige EMK-terrein voert de VoF Geofoxx-TTE hiervoor een aantal werkzaamheden uit. Het gaat om de volgende milieukundige werkzaamheden:

- Bemonsteren waterzuivering

- Inpeilen grondwaterstanden

- Bemonsteren peilbuizen

De werkzaamheden duren de hele dag. De werkzaamheden zullen geen overlast veroorzaken.

1 maart 2021

Voor 2021 is – voor zover op dit moment bekend - in grote lijnen de planning Heroriëntatie Stormpolderdijk ‘op papier gezet’ (klik op het plaatje voor een grotere versie in een nieuw scherm).

Op het moment dat er meer informatie bekend is rond de gebeurtenissen die in de planning staan opgenomen, zal hierover meer informatie volgen op de website. Wanneer er iets wijzigt, zal deze planning uiteraard worden aangepast. 

Planning voor website versie 20210308

17 februari 2021

Vanaf heden zijn een aantal rapportages m.b.t. het voormalige EMK-terrein terug te vinden op de website van het project. Vanwege de AVG zijn bepaalde gegevens in de documenten zoals persoonsnamen, niet zichtbaar.

Monitoringsrapportages (klik hier)

De monitoringsrapportages, ook wel evaluatierapporten zijn jaarlijks opgesteld door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van de DCMR Milieudienst Rijnmond. De rapportages doen verslag van het toezicht op de werkzaamheden. Ze bevatten een inventarisatie van de gegevens die zijn verzameld t.b.v. de IBC-maatregel op het EMK-terrein en de directe omgeving zoals grondwaterstanden en chemische analyses. Dit toezicht vindt periodiek plaats volgens een vastgesteld schema.  De IBC-maatregelen zijn vastgelegd in de beschikking Wet bodembescherming die DCMR in 2006 heeft afgegeven voor het EMK-terrein.

Rapportages Damwand (klik hier)

De rapportages Damwand geven informatie over de status van de damwanden. In 1997 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de damwand ten behoeve van het herstel van de IBC-maatregelen. Vanaf 2017 zijn er met name rapporten opgesteld in het kader van de versteviging van de damwand ten behoeve van de beoogde herontwikkeling van het terrein. De meest recente rapportages dateren van na de aanbesteding van de sanering eind 2018. Deze rapporten zijn relevant in relatie tot de kwaliteit van de damwand-constructie en het saneren / ontgraven langs de damwand.

15 februari 2021

In het kader van de monitoring van de IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen, Controleren) vindt a.s. woensdag 17 februari een aantal werkzaamheden plaats op en rond het voormalige EMK-terrein.

Het gaat om de volgende milieukundige werkzaamheden:

  • - Bemonsteren waterzuivering
  • - Inpeilen grondwaterstanden
  • - Bemonsteren peilbuizen

De werkzaamheden duren de hele dag. Naar verwachting zullen de werkzaamheden geen overlast veroorzaken.

1 februari 2021

Op dinsdag 2 februari voert Dura Vermeer op het voormalige EMK-terrein extra onderhoudswerkzaamheden uit aan de waterzuivering. De werkzaamheden zijn nodig om extra maatregelen te treffen vanwege vorst die ook nog de komende tijd wordt verwacht volgens het weerbericht. Door de veranderende weersomstandigheden en de vorst van afgelopen weekend stonden deze werkzaamheden niet eerder in de planning. Deze werkzaamheden zijn op korte termijn nodig om schade aan de installatie te voorkomen. 

Om in het algemeen de hinder te beperken, vindt nu tegelijkertijd onderhoud plaats aan de IBC-waterzuivering. De blower van de luchtzuivering wordt preventief gewisseld. Naar verwachting zal dit geuroverlast geven. 

De werkzaamheden duren een dag en vinden plaats op het Noordoostelijk deel van de locatie rond de zuivering. Tijdens de werkzaamheden worden omgevingsmetingen uitgevoerd. Voor wat betreft geluid, stof, trillingen en licht is geen overlast te verwachten. Mocht u desondanks hinder ondervinden, neemt u dan contact met ons op.