3 mei 2019
In de periode tussen maandag 6 mei en vrijdag 24 mei 2019, voert Dura Vermeer diverse werkzaamheden uit op de Stormpolderdijk.

Sondeerwagen 768x514

Er worden circa 20 sonderingen uitgevoerd om de bodemlagen in kaart te brengen. Het sonderen gebeurt met een sondeerwagen. Voorafgaand aan de sonderingen boort een sonische boorstelling de gaten voor. Over het algemeen zal de omgeving hier weinig van merken; overlast wordt dan ook niet verwacht. Wél kan er enig geluidshinder optreden bij het doorboren van het asfalt, dat voorafgaande aan het sonderen nodig is op de 20 sondeerlocaties.

24 april 2019
Opdrachtgever het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Opdrachtnemer Dura Vermeer zijn helaas geconfronteerd met een vertraging van de bodemsanering van de Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel. Stagnatie van de afzet van gereinigde grond in projecten en infrastructurele werken is hiervan de oorzaak.

In oktober 2018 is Dura Vermeer gestart met de voorbereidingen voor de grootschalige bodemsanering van de Stormpolderdijk, ook bekend als het voormalige EMK-terrein. Dit op basis van het met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gesloten uitvoeringscontract. In mei van dit jaar zou de tent, waarbinnen de ontgraving van de verontreinigde grond onder gecontroleerde omstandigheden zou plaatsvinden, worden opgebouwd. Dit heeft u kunnen lezen in onze vorige digitale nieuwsbrief.

Lees meer: Bodemsanering Stormpolderdijk wordt gefaseerd

26 maart 2019
Vrijdag 29 maart plaatst Dura Vermeer een aantal peilbuizen, waarmee de grondwaterstand nabij de damwand in de tijd kan worden gevolgd. Dit gebeurt in het kader van het in stand houden van de IBC-beheersmaatregelen (Isoleren, Beheersen, Controleren) en de overdracht van deze taken van Str
ukton naar Dura Vermeer.

Er wordt gewerkt met een kleine boorstelling. De installatie boort door het asfalt heen, brengt de peilbuis op de vereiste diepte, waarna het boorgat wordt afgedicht. De kans op geurhinder is beperkt. Wel kan hinder worden ervaren door het geluid dat de boorstelling produceert.

De werkzaamheden starten om 07.00 uur en zijn voor het einde van de werkdag gereed.

Menggranulaat 400x300

Inmiddels is Dura Vermeer gestart met de sanering van de voormalige gemeentewerf naast het EMK-terrein. Op dit moment wordt de toekomstige kabel en leidingen sleuf gegraven om vervolgens aangevuld te worden met zand. Het vrijkomende vervuilde materiaal wordt afgevoerd met gesloten vrachtwagens.

Op het terrein is ook schoon betonpuin en menggranulaat (mengsel van gemalen baksteen/beton etc.) aanwezig. Dit schone materiaal zet Dura Vermeer tijdelijk in opslag om later weer te gebruiken als afdekking van het terrein. De tijdelijke opslag vindt plaats in de zuid-oost hoek van het EMK-terrein op het aanwezige asfalt (zie onderstaand kaartje). Gezien de samenstelling van dit materiaal verwacht Dura Vermeer niet dat er stofoverlast voor de omgeving zal zijn, mocht blijken dat dat er toch stofhinder optreedt dan dekken zij het materiaal af met doek of zeil.

De inrichting van de tijdelijke opslag start vanaf vrijdag 22 maart aanstaande.

Tijdelijke depots

5 maart 2019
DONKERVLIET 2019 03 04 8752 2 768x480

Deze week is Dura Vermeer gestart met de werkzaamheden naast het voormalige EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel. De eerste werkzaamheden betreffen de sanering van het voormalige gemeentewerf aan de Schaardijk 11 in de Stormpolder. Nadat dit terrein is gesaneerd, wordt het ingericht als ketenterrein. Naast een bouwkeet plaatst Dura Vermeer hier een grote waterzuivering om het vrijkomende vervuilde grondwater van het EMK-terrein te zuiveren voordat het geloosd kan worden in de Hollandsche IJssel. De sanering van het EMK-terrein zelf start later dit jaar.

DONKERVLIET 2019 03 04 8736 768x512