Skip to main content
Officiële website voor het project Sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk.

Voortgang bodemsanering en herontwikkeling

Raamsaneringsplan (2016)

De aanpak van de bodemsanering wordt binnen de kaders uitgevoerd die zijn aangegeven in het Raamsaneringsplan voor het EMK terrein en de daarop genomen beschikking:

  • Raamsaneringsplan EMK-terrein Krimpen a/d IJssel (22 januari 2016)
  • Beschikking, EMK te Krimpen a/d IJssel, DCMR (28 april 2016)

Uitvoeringsplan bodemsanering (2019)

Op 18 april 2019 is door Dura Vermeer een uitvoeringsplan opgesteld waarin de aanpak van de bodemsanering op grond van de toen bekende bodeminformatie is omschreven. Dit uitvoeringsplan is ingediend bij de DCMR, die  het bevoegde gezag Wet bodembescherming is. Op 27 mei 2019 heeft de DCMR in een brief haar instemming gegeven op het uitvoeringsplan.

Heroriëntatie bodemsanering (2020/2021)

Tijdens de voorbereiding van de bodemsanering in 2020 is gebleken dat de werkelijke situatie in het veld afwijkt van de situatie zoals deze in de ontwerpfase is geïnventariseerd. De afwijkingen hebben betrekking op onder andere de afwijking in hoeveelheden met EMK stoffen verontreinigde bodem (in horizontale en verticale richting), de aanwezigheid van PFAS in de toegepaste AVI-slakken en uitloging hiervan naar het grondwater en de afwijkende constructie en kwaliteit van de damwanden langs de Hollandsche IJssel en de Sliksloot. Daarnaast speelde de stagnatie in de afzet en verwerking van thermisch te reinigen grond en de nuttige toepassing van thermisch gereinigde grond een grote rol in de uitvoerbaarheid van het project.

Deze afwijkingen hebben geleid tot een heroriëntatie van de bodemsanering en ontwikkeling van het voormalig EMK-terrein. In deze heroriëntatie zijn verschillende uitvoeringsvarianten met elkaar vergeleken om te komen tot een herziene uitvoering van de bodemsanering en ontwikkeling van het terrein die door alle partijen binnen dit bodemvraagstuk kunnen worden gedragen.

Op basis van deze variantenstudie is door het Ministerie IenW (in samenspraak met haar bestuurlijke partners: Provincie Zuid-Holland, Gemeente Krimpen aan den IJssel en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) een bestuurlijk besluit genomen over de verdere aanpak van de bodemverontreiniging.

Melding wijzigingen en nieuw uitvoeringsplan (2021/2022)

Op 3 augustus 2021 is bij de DCMR een melding ingediend met het verzoek om de memo “Wijziging verontreinigingssituatie” van 28 juli 2021 met daarbij als bijlagen 4 verificatie bodemonderzoeken te beoordelen.

Het ministerie heeft op 29 maart 2022 door middel van een melding de DCMR geïnformeerd over de aanwezigheid van PFAS op de locatie. Het onderzoek is gerapporteerd in de memo “Indicatief- en aanvullend bodem- en grondwateronderzoek PFAS op het terrein Stormpolderdijk” van 29 maart 2022.

Het bevoegde gezag heeft deze wijzigingen aangenomen en verwerkt in twee adviesbrieven:

  • Wijziging verontreinigingssituatie (15 september 2021)
  • Bodem- en grondwateronderzoek PFAS (03 mei 2022)

De DCMR heeft in de adviesbrieven aangegeven dat de conclusies in de beoordeelde memo’s voldoen aan het bodemsaneringsbeleid van de provincie Zuid-Holland. De resultaten van de onderzoeken dienen te worden meegenomen in de verder uit te werken saneringsvariant voor een nieuw in te dienen uitvoeringsplan.

Alle (onderzoeks)rapporten en de adviesbrieven van de DCMR zijn terug te vinden op de website onder de knop "rapporten".

Bestuurlijk besluit (2022)

Op 10 maart 2022 is het bestuurlijk besluit genomen dat richting geeft voor de uiteindelijke uitvoeringsvariant van de bodemsanering en herontwikkeling van het voormalig EMK terrein. Hierbij besloten om een uitvoeringsvariant uit te voeren dat gericht is om het terrein functiegericht, proportioneel en qua wat technisch mogelijk is zo schoon mogelijk te krijgen. Binnen deze uitvoeringsvariant worden de vrijkomende AVI-slakken uit de saneringsvakken en bij het bouwrijpmaken alleen herschikt op de terreindelen die niet worden uitgegeven als bouwlocatie. Daarnaast zullen  de huidige damwandconstructie van de Hollandsche IJssel en de Sliksloot verbeterd worden door het aanbrengen van groutankers. De damwand behoeft niet te worden vervangen.

Van EMK naar Stormpolderdijk

Het doel van de bodemsanering is dat het voormalig EMK-terrein over een paar jaar opnieuw ontwikkeld is tot het bedrijventerrein Stormpolderdijk met diverse bedrijvigheid en aan de rand een groenstrook. Daar hebben de betrokken overheden; gemeente Krimpen aan den IJssel, provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zich aan verbonden. Naar verwachting komt er medio 2026 ongeveer 6 hectare bedrijventerrein ter beschikking. Dat biedt perspectief aan ondernemers in Krimpen aan den IJssel en de regio.

Om het EMK terrein te transformeren naar een bruikbaar bedrijventerrein met een gesaneerde ondergrond moeten er verschillende werkzaamheden worden verricht. Voor deze werkzaamheden wordt een speciaal ontworpen luchtdichte hal gebruikt waarbinnen de saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast staat er bij de hal een separate installatie, die zorgt voor de luchtzuivering en er staat een waterzuivering voor continue reiniging van het vervuilde grondwater. De vervuilde grond en verontreinigde AVI-slakken worden in luchtdichte containers getransporteerd naar de schepen, hiervoor moeten ze eerst door een luchtsluis om eventuele vrijgekomen lucht binnen te houden. De containers worden per schip afgevoerd naar de grondverwerker. Door gebruik te maken van deze methode komt er geen vervuilde lucht vrij voor de omgeving en wordt de hinder beperkt. 

Als het terrein bouwrijp is gemaakt na de functionele bodemsanering, biedt het vele kansen. De gemeente Krimpen aan den IJssel wil dat in deze volledig vernieuwde, groene omgeving bedrijven de mogelijkheid krijgen om zich te vestigen. De gemeente heeft voor het terrein en een aantal direct daaraan grenzende percelen een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Uiteraard blijft de bestemming van deze omgeving bedrijvigheid. In het nieuwe plan zijn aanpassingen doorgevoerd in de infrastructuur, wordt het mogelijk om een langshaven te creëren en komt er ruimte voor een groengebied. 

Bestemmingsplan

1. Vaststellingsbesluit_Bestemmingsplan

2. Documenten bestemmingsplan

De geschiedenis van het EMK-terrein

In 1884 wordt de eerste Hinderwetvergunning afgegeven voor het in bedrijf nemen van een koolteerfabriek. In de daarop volgende eeuw vestigen zich meerdere industriële bedrijven, als laatste in 1970 de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) waar de locatie zijn naam aan ontleent. Dit bedrijf gaat in 1980 failliet. Een oriënterend bodemonderzoek heeft dan al aangetoond dat de bodem door de bedrijfsactiviteiten is verontreinigd. Daaropvolgende onderzoeken wijzen uit dat het gaat om een grootschalige verontreiniging met olie- en teerproducten.

Inrichting oude EMK terrein

Inrichting oude EMK-terrein

In 1983/1984 worden de bovengrondse installaties ontmanteld en de bovengronds opgeslagen vloeibare en vaste afvalstoffen afgevoerd, onder toezicht van de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Eind jaren tachtig volgt een bodemsanering volgens de IBC-methode: Isoleren, Beheersen en Controleren. Deze techniek wordt in de jaren tachtig en negentig veelvuldig toegepast voor grootschalige en complexe saneringsgevallen, waarvan is aangetoond dat het volledig verwijderen (een multifunctionele sanering) van de verontreinigde bodem technisch en/of financieel niet haalbaar is.

Het in stand houden van de IBC-voorzieningen brengt jaarlijks kosten met zich mee en dat terwijl het EMK-terrein in deze staat niet kan worden gebruikt. Het Rijk (eigenaar) en de gemeente laten een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de technische en financiële mogelijkheden voor een functionele sanering: een sanering afgestemd op de (voorgenomen) gebruiksfunctie van een locatie. De haalbaarheidsstudie wijst uit dat een herontwikkeling tot industrieterrein haalbaar is. De gemeente Krimpen aan den IJssel wijzigt daartoe het bestemmingsplan, dat inmiddels is vastgesteld en onherroepelijk is.

In opdracht van DCMR voert een technisch adviesbureau een saneringsonderzoek uit en stelt het Raamsaneringsplan/Omgevingsplan EMK op. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland geven de Wbb-beschikking af op 28 april 2016. Na voltooiing van de hersanering moeten de belemmeringen voor de herinrichting tot industrieterrein voor de (maritieme) maakindustrie zijn weggenomen. Het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft DCMR de opdracht om de aanbestedingsprocedure te starten, die op 5 oktober 2018 wordt afgerond.

Van de vijf inschrijvingen selecteert de beoordelingscommissie er een als de ‘economisch meest voordelige aanbieding’. In deze beoordeling speelt, naast de inschrijvingssom, de kwaliteit van het Plan van aanpak een belangrijke rol, met name waar het gaat om de beheersing van de risico’s en de kwaliteit van het omgevingsmanagement.

Op 26 oktober 2018 ondertekent het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (opdrachtgever) het uitvoeringscontract voor de sanering van de Stormpolderdijk met Dura Vermeer (opdrachtnemer).

De geschiedenis van Stormpolder

Bron: Wikipedia

Stormpolder is een buurtschap en tegenwoordig een industrie- en bedrijventerrein in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het ligt op een eiland, ingeklemd tussen de Hollandse IJssel, de Nieuwe Maas en de Sliksloot, in het zuidwestelijkste puntje van de Krimpenerwaard. Aan de oostkant van Stormpolder ligt buitendijks een zoetwatergetijdengebied, het Stormpoldervloedbos. Bij de oprichting van de gemeente Ouderkerk aan den IJssel maakte Stormpolder hiervan deel uit. Van 1 april 1817 tot 1 september 1855 was de plaats een zelfstandige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Op 1 september 1855 werd Stormpolder aan Krimpen aan den IJssel toegevoegd.

Het eiland had een relatief lage dijk en was sinds 1884 met een smal houten bruggetje bereikbaar vanaf de Poldersedijk. In 1935 werd het vervangen door een stenen brug vanaf de Tiendwegstoep. Oorspronkelijk was het eiland in gebruik als landbouwgebied maar in de middeleeuwen was er ook plaats voor industrie door de vestiging van steenovens. Ook verschenen er scheepsmakerijen en scheepswerven zoals Van der Giessen die al in de 19e eeuw stoomboten en zeeschepen bouwde. Rond 1960 ontwikkelt het gebied zich verder tot industrie- en bedrijventerrein en biedt tegenwoordig plaats aan tientallen bedrijven met in totaal meer dan 7000 arbeidsplaatsen.

Omgevingstelefoon

Omgevingsmanager Marco Endert is bereikbaar via de omgevingstelefoon, tussen 6.00 en 22.00 uur.

06 - 535 994 16

U kunt ook een Whatsapp bericht sturen naar dit nummer. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen. U kunt uw (minder urgente) vragen ook stellen per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Planning

26 apr 2024 - 19 jul 2024
Laden containers op het binnenvaartschip (elke vrijdag)
17 apr 2024 - 19 jul 2024
Sanering halfase 1
22 apr 2024 - 19 jul 2024
Voorbereidende werkzaamheden halfase 2

Aanmelden nieuwsbrief

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo

Opdrachtnemer

Duravermeer

Mede gefinancierd door

Gemeente Krimpen a d IJssel

Logo PZH zicht only