Bron: Wikipedia

Stormpolder is een buurtschap en tegenwoordig een industrie- en bedrijventerrein in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het ligt op een eiland, ingeklemd tussen de Hollandse IJssel, de Nieuwe Maas en de Sliksloot, in het zuidwestelijkste puntje van de Krimpenerwaard. Aan de oostkant van Stormpolder ligt buitendijks een zoetwatergetijdengebied, het Stormpoldervloedbos. Bij de oprichting van de gemeente Ouderkerk aan den IJssel maakte Stormpolder hiervan deel uit. Van 1 april 1817 tot 1 september 1855 was de plaats een zelfstandige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Op 1 september 1855 werd Stormpolder aan Krimpen aan den IJssel toegevoegd.

Het eiland had een relatief lage dijk en was sinds 1884 met een smal houten bruggetje bereikbaar vanaf de Poldersedijk. In 1935 werd het vervangen door een stenen brug vanaf de Tiendwegstoep. Oorspronkelijk was het eiland in gebruik als landbouwgebied maar in de middeleeuwen was er ook plaats voor industrie door de vestiging van steenovens. Ook verschenen er scheepsmakerijen en scheepswerven zoals Van der Giessen die al in de 19e eeuw stoomboten en zeeschepen bouwde. Rond 1960 ontwikkelt het gebied zich verder tot industrie- en bedrijventerrein en biedt tegenwoordig plaats aan tientallen bedrijven met in totaal meer dan 7000 arbeidsplaatsen.

In 1884 wordt de eerste Hinderwetvergunning afgegeven voor het in bedrijf nemen van een koolteerfabriek. In de daarop volgende eeuw vestigen zich meerdere industriële bedrijven, als laatste in 1970 de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) waar de locatie zijn naam aan ontleent. Dit bedrijf gaat in 1980 failliet. Een oriënterend bodemonderzoek heeft dan al aangetoond dat de bodem door de bedrijfsactiviteiten is verontreinigd. Daaropvolgende onderzoeken wijzen uit dat het gaat om een grootschalige verontreiniging met olie- en teerproducten.

Inrichting oude EMK terrein

Inrichting oude EMK-terrein

In 1983/1984 worden de bovengrondse installaties ontmanteld en de bovengronds opgeslagen vloeibare en vaste afvalstoffen afgevoerd, onder toezicht van de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Eind jaren tachtig volgt een bodemsanering volgens de IBC-methode: Isoleren, Beheersen en Controleren. Deze techniek wordt in de jaren tachtig en negentig veelvuldig toegepast voor grootschalige en complexe saneringsgevallen, waarvan is aangetoond dat het volledig verwijderen (een multifunctionele sanering) van de verontreinigde bodem technisch en/of financieel niet haalbaar is.

Het in stand houden van de IBC-voorzieningen brengt jaarlijks kosten met zich mee en dat terwijl het EMK-terrein in deze staat niet kan worden gebruikt. Het Rijk (eigenaar) en de gemeente laten een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de technische en financiële mogelijkheden voor een functionele sanering: een sanering afgestemd op de (voorgenomen) gebruiksfunctie van een locatie. De haalbaarheidsstudie wijst uit dat een herontwikkeling tot industrieterrein haalbaar is. De gemeente Krimpen aan den IJssel wijzigt daartoe het bestemmingsplan, dat inmiddels is vastgesteld en onherroepelijk is.

In opdracht van DCMR voert een technisch adviesbureau een saneringsonderzoek uit en stelt het Raamsaneringsplan/Omgevingsplan EMK op. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland geven de Wbb-beschikking af op 28 april 2016. Na voltooiing van de hersanering moeten de belemmeringen voor de herinrichting tot industrieterrein voor de (maritieme) maakindustrie zijn weggenomen. Het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft DCMR de opdracht om de aanbestedingsprocedure te starten, die op 5 oktober 2018 wordt afgerond.

Van de vijf inschrijvingen selecteert de beoordelingscommissie er een als de ‘economisch meest voordelige aanbieding’. In deze beoordeling speelt, naast de inschrijvingssom, de kwaliteit van het Plan van aanpak een belangrijke rol, met name waar het gaat om de beheersing van de risico’s en de kwaliteit van het omgevingsmanagement.

Op 26 oktober 2018 ondertekent het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (opdrachtgever) het uitvoeringscontract voor de sanering van de Stormpolderdijk met Dura Vermeer (opdrachtnemer).

Saneringsplan

1. Raamsaneringsplan EMK-terrein

2. Beschikking EMK-terrein

3. Raamsaneringsplan Schaardijk 11

4. Beschikking Schaardijk 11

Om het EMK terrein te transformeren naar een bruikbaar bedrijventerrein met een schone ondergrond moeten er verschillende werkzaamheden worden verricht. Voor deze werkzaamheden wordt een speciaal ontworpen luchtdichte tent gebruikt waarbinnen de sarneringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast staan er bij de tent een separate installatie, die zorgt voor de luchtzuivering en er staat een waterzuivering voor continue reiniging van het vervuilde grondwater. De vervuilde grond en avi-slakken worden in luchtdichte containers via vrachtwagens getransporteerd naar de schepen, hiervoor moeten ze eerst door een luchtsluis om eventuele vrijgekomen lucht binnen te houden. De containers worden per schip afgevoerd naar de grondverwerker. Door gebruik te maken van deze methode komt er geen vervuilde lucht vrij voor de omgeving en wordt de hinder beperkt. Op onderstaande afbeelding een impressie.

20191001 sanering in tent

Als het terrein bouwrijp is gemaakt na de functionele bodemsanering, biedt het vele kansen. De gemeente Krimpen aan den IJssel wil dat in deze volledig vernieuwde, groene omgeving bedrijven de mogelijkheid krijgen om zich te vestigen. Het is de verwachting dat in 2020 de eerste bedrijfskavels aan de Stormpolderdijk kunnen worden verkocht.

De gemeente heeft voor het terrein en een aantal direct daaraan grenzende percelen een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Uiteraard blijft de bestemming van deze omgeving bedrijvigheid. In het nieuwe plan zijn aanpassingen doorgevoerd in de infrastructuur, wordt het mogelijk om een langshaven te creëren en komt er ruimte voor een groengebied. Zie de impressie hieronder.

schetsimpressie

Bestemmingsplan

1. Vaststellingsbesluit_Bestemmingsplan

2. Documenten bestemmingsplan