14 april 2022

Het voormalige EMK-terrein in de Krimpense Stormpolder is eind jaren 80 grondig ingepakt. Als onderdeel van deze isolatie is destijds een stalen damwand geplaatst, langs de Sliksloot en de Hollandsche IJssel. Deze damwand functioneert nog altijd naar behoren en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Dat blijkt uit onderzoek door aannemer Dura Vermeer en een review hierop door Deltares en Ingenieursbureau Rotterdam, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Isoleren, beheersen en controleren

Jeroen websiteJeroen van den Nouweland, projectleider bij Ingenieursbureau Krimpenerwaard, weet veel van de damwanden rondom het voormalige EMK-terrein. Hij vertelt: ‘De damwanden zijn onderdeel van de IBC-methode die in de jaren 80 is toegepast. Deze afkorting staat voor isoleren, beheersen en controleren. Het terrein wordt nog altijd goed in de gaten gehouden. Vooral de grondwaterstand wordt op een kunstmatig laag niveau bemalen, en regelmatig gecontroleerd. Dat is belangrijk, want zo kunnen we voorkomen dat de druk op de wanden te hoog wordt. Ook het aanmeerverbod voor schepen en het opslagverbod direct achter de damwand dragen hieraan bij.’

Onderzoek

Om er zeker van te zijn dat de damwanden veilig en stabiel zijn, is onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken. Jeroen: ‘De damwandconstructie is grondig doorgelicht, zowel onder als boven de waterlijn. De lengte, dikte en staalkwaliteit van de damwand zijn geverifieerd en  ook de scheefstand en afroesting zijn onderzocht. Bij die inspecties zijn geen fundamentele beschadigingen aangetroffen door Dura Vermeer. De damwand doet nog steeds wat-ie moet doen: de verontreinigde grond op z’n plek houden.’

Blik op de toekomst

Van den Nouweland: ‘We wilden natuurlijk ook weten of de damwanden sterk genoeg zijn om hun werk te doen tijdens de sanering. En erna, als het voormalige EMK-terrein in gebruik wordt genomen als bedrijventerrein Stormpolderdijk.’ Fugro heeft daarvoor in opdracht van Dura Vermeer talloze damwandberekeningen uitgevoerd. Daarin zijn vijf verschillende doorsnedes beschouwd, en alle bouwfases en gebruiksfase zijn doorgerekend. Het leverde een rapport op van bijna 4.000 pagina’s. ‘Zo’n berekening is best lastig,’ legt Van den Nouweland uit. ‘Je hebt namelijk met veel variabelen te maken, zoals de verschillende grondsoorten, waterdieptes en krachten op de damwand.’

Waardevol bedrijventerrein

De uitkomsten van de onafhankelijke review door Ingenieursbureau Rotterdam en kennisinstituut Deltares wijzen uit dat een aantal aanpassingen moet worden doorgevoerd voor de sanering van het EMK-terrein kan beginnen. Daar was in de aanbesteding al rekening mee gehouden. De voorgestelde maatregelen volstaan. ‘Daar gaat Dura Vermeer eerst mee aan de slag. De aannemer gaat onder meer de complete verankering van de damwanden vernieuwen’, vertelt Van den Nouweland. Na de bodemsanering wordt de damwand vervolgens verlaagd. Langs de damwand loopt straks ook een aantrekkelijke groenstrook. Van den Nouweland ziet het al voor zich: ‘Genieten van je pauze kan dan tijdens een wandeling langs de Sliksloot. Of je eet je broodje op een bankje langs het water.’

Ook na de sanering blijft periodieke monitoring de standaard. Het is onderdeel van de maatregelen om de damwand weer 50 jaar mee te laten gaan. Een belangrijke stap in de richting van het uiteindelijke doel: het omtoveren van het braakliggende terrein naar een waardevol bedrijventerrein voor Krimpense ondernemers.

Meer informatie

Meer weten over de damwandberekeningen en de geschiedenis van de damwanden? Bekijk de factsheet en het volledige overzicht van de rapportages damwandconstructie.

14 maart 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Krimpen aan den IJssel, de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard hebben een beslissing genomen over de sanering en herontwikkeling van het voormalig EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel. Het terrein wordt de komende jaren gesaneerd en herontwikkeld, wat betekent dat in 2025 ongeveer 6 hectare bedrijventerrein ter beschikking komt. De komende tijd wordt het plan hiervoor verder uitgewerkt. Dat biedt perspectief aan ondernemers in Krimpen aan den IJssel en de regio.

Lees meer: Bestuurders bereiken overeenstemming over...

7 maart 2022

Vanwege een ingelast overleg tussen ministeries over de situatie in Oekraïne is het bestuurlijk overleg dat dinsdag gepland is verplaatst naar donderdag a.s.

4 maart 2022

Midden in de drukke Rotterdamse regio ligt een gebied van zo’n zes hectare te wachten op een nieuwe bestemming. De Stormpolderdijk lijkt er verlaten bij te liggen, maar niets is minder waar. Hier wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van een aanvullende bodemsanering. Het doel: herontwikkeling van het terrein tot een gebied met maatschappelijke waarde. Geen overbodige luxe voor de gemeente Krimpen aan den IJssel, waar ruimte schaars is en bedrijven zoeken naar nieuwe uitbreidingsmogelijkheden.

Arthur interviewHet is een flinke klus, want de vervuilde grond en de oude ondergrondse funderingen en kelders op het voormalige EMK-terrein moeten opgeruimd worden – op de juiste manier en zoveel als mogelijk. Daarvoor gelden strenge regels. Maar ook nieuwe inzichten spelen een rol. Arthur van de Velde, adviseur van het projectteam Stormpolderdijk, vertelt.

‘De bodem van dit terrein is met name in de jaren 70 en 80 flink vervuild door de diverse bedrijven die hier in het verleden actief zijn geweest. Maar ook door de voorgangers, het gebied kent een lange industriële voorgeschiedenis sinds 1895. Om het terrein opnieuw in gebruik te kunnen nemen, is het nodig om de oude ondergrondse funderingen te verwijderen. Tegelijkertijd wordt dan de vervuilde grond gesaneerd volgens de geldende wettelijke normen. Ook slopen we de kelders en andere restanten van bouwwerken die hier in de bodem aanwezig zijn. Een essentieel onderdeel van de aanpak om de herontwikkeling mogelijk te maken. Want zolang die er liggen, kan er bijvoorbeeld niet geheid worden voor nieuwe bebouwing.’

Thermische reiniging

Om dat voor elkaar te krijgen, hebben de betrokken partijen in 2015 een bestuurlijke overeenkomst ondertekend. Daarin staat dat er een functionele sanering komt: de verontreiniging wordt niet volledig verwijderd, maar wel zodanig aangepakt dat de locatie weer in gebruik kan worden genomen als industrieterrein.

In 2019 werd begonnen met de sanering. ‘Maar we kregen gelijk te maken met een kink in de kabel. Er zou 80.000 m3 afgegraven grond worden afgevoerd naar een grondreiniger, die de vervuilde grond onder hoge temperaturen zou reinigen. Maar toen werd de inname stilgelegd. Het bedrijf zat namelijk met een grondoverschot, omdat er onduidelijkheid was over het gereinigde eindproduct. De aanvoer van nieuwe verontreinigde grond is toen stopgezet. Ons werk lag plotsklaps stil.’

Pauze door PFAS

In dezelfde periode speelde ook de PFAS-discussie op. De Rijksoverheid stelde landelijke normen vast voor de toegestane PFAS-waarden in grond en grondwater. Ook het EMK-terrein bleek te hoge PFAS-concentraties te bevatten. De oorzaak: AVI-slakken, een restproduct uit de afvalverwerkende industrie waarmee het terrein eind jaren 80 werd opgehoogd.

‘Door al deze ontdekkingen is in de zomer van 2020 besloten een pas op de plaats te maken. We zijn gestart met een nieuwe oriëntatie: hoe kunnen we – met de kennis van nu – deze bodemsanering en herontwikkeling zo goed mogelijk aanpakken?’

Extra onderzoeken

‘Het afgelopen half jaar hebben we met name onderzoek gedaan naar de status van de damwandconstructie, onderdeel van de IBC-maatregelen van het terrein. ‘De status van de damwandconstructie is een vraagstuk dat echt leeft in de omgeving. We merken dat omwonenden zich zorgen maken over de geplande versteviging van de damwandconstructie: is die straks wel robuust genoeg? Daarom heeft een onafhankelijk kennisinstituut (Deltares) in opdracht van het ministerie een second opinion uitgevoerd. Met de uitkomsten van dit onderzoek weten we sinds kort exact hoe de damwandconstructie eraan toe is en of deze robuust genoeg is voor de komende 50 jaar.’

Zes hectare voor de regio

En de volgende stap? ‘Op 8 maart 2022 vindt een bestuurlijk overleg plaats. Betrokken overheden gaan in gesprek over de toekomst van de Stormpolderdijk. Door het extra onderzoek hebben bestuurders dan nieuwe kennis en inzichten om een weloverwogen beslissing te nemen.’ Maar één ding blijft gelijk: de brede wens om deze circa zes hectare opnieuw te ontwikkelen als industrieterrein, voor en door de regio.

25 februari 2022

Deltares deed een review op de damwandberekeningen in opdracht van het ministerie van IenW. Doel van de review was om na te gaan of de verbeterde damwandconstructie, zoals door Dura Vermeer is uitgewerkt, voldoende robuust is voor de komende 50 jaar. Deze uitkomsten zijn nodig voor het nemen van een zorgvuldig afgewogen definitief besluit over de voortzetting van het project Stormpolderdijk. De review en onderzoeken staan op deze website opgenomen onder de knop "rapporten".

BouwbordContext

Met het ter beschikking komen van het rapport zijn alle resultaten beschikbaar voor het nemen van een definitief besluit. Een besluit dat genomen kan worden als vervolg op het bestuurlijk overleg dat 15 juli 2021 plaatsvond in het kader van de heroriëntatie op het project Stormpolderdijk. In juli werd het voornemen uitgesproken om door te gaan met de verdere uitwerking van variant drie (saneren en herontwikkelen) waar eerder al de voorkeur voor uit is gesproken. Voor een definitief besluit werd gewacht op de resultaten van een juridisch onderzoek van Pels Rijcken en de review van Deltares op de damwandonderzoeken.

Vervolg

Op 8 maart is het bestuurlijke overleg gepland om te komen tot een definitief besluit over de wijze van voortzetting van het project Stormpolderdijk.