27 februari 2019

Naambord Schaardijk 400x300

Tussen 4 maart 2019 en 3 mei 2019 is de Schaardijk op de Stormpolder te Krimpen aan den IJssel doordeweeks afgesloten tussen 07.00 uur en 17.00 uur. De afsluiting staat op de weg tussen Schaardijk 15 en Stormpolder 7/8. Het verkeer wordt middels tijdelijke bewegwijzering omgeleid. De omleiding loopt vanaf de Industrieweg via de Van Utrechtweg richting de Schaardijk. De maatregel is nodig, omdat aannemer Dura Vermeer op 4 maart aanstaande start met grondwerk op het voormalige gemeentedepot aan de Schaardijk 11. Dit ten behoeve van de aanleg van haar werkterrein. Het werkterrein wordt vochtig gehouden. Omgevingshinder door verwaaiing van stof- en gronddeeltjes wordt daarmee voorkomen.

Achtergrond
Omdat de grond plaatselijk verontreinigd is met zware metalen, Pcb’s en een geringe hoeveelheid asbest, is een beperkte bodemsanering van het voormalige gemeenteterrein noodzakelijk. Het verontreinigde deel van de ontgraven grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Dit vindt plaats in enkele afgesloten vrachtauto’s. De kwaliteit van de overige grond is zodanig, dat deze binnen het project mag worden hergebruikt. Deze grond wordt toegepast om het aan de overzijde van de Schaardijk laaggelegen terreindeel op te hogen. Hierdoor is er sprake van transporten, die de Schaardijk kruisen. Dit gegeven, samen met de onoverzichtelijke verkeersituatie ter plekke, heeft Dura Vermeer in overleg met de gemeente er toe doen besluiten de Schaardijk tijdelijk voor het reguliere verkeer af te sluiten.

Toekomstige afsluiting van de Schaardijk (continu)
Vanaf maandag 6 mei 2019 tot einde 2021 wordt het bovengenoemde deel van de Schaardijk continu afgesloten. Deze afsluiting is noodzakelijk voor het verkeersveilig kunnen uitvoeren van de grootschalige bodemsanering van de Stormpolderdijk oftewel het voormalige EMK-terrein. Nadere berichtgeving hierover volgt.

18 februari 2019
Vandaag wordt in opdracht van Dura Vermeer een specialistisch onderzoek naar de huidige kwaliteit van de damwand langs de Hollandsche IJssel uitgevoerd. Het deel van de damwand dat zich boven de waterspiegel bevindt, wordt geïnspecteerd vanaf een ponton. Voor de inspectie van de onder water gelegen delen voert een gespecialiseerde duikploeg dit onderzoek uit. Rijkswaterstaat heeft, onder vermelding van een aantal voorwaarden, ingestemd met de uitvoering van deze inspectie. De verwachte hinder voor de omgeving is nihil.

7 februari 2019

Strukton plaatst vandaag een nieuw koolfilter voor het zuiveren van het opgepompte grondwater. Dit in het kader van de beheersmaatregelen. Verdere werkzaamheden vinden vandaag niet plaats. Het onttrekkingssysteem en de grondwaterzuiveringsinstallatie worden op maandag 11 februari 2019 weer in bedrijf genomen.

11 januari 2019

Op vrijdag 11 januari 2019 gaat Dura Vermeer met behulp van een drone de hoogteligging van het werkterrein inmeten. De gegevens worden vervolgens in een 3-dimensionaal bodemmodel ingevoerd, dat wordt ingezet voor de bodemsanering en het overige grondwerk.