19 oktober 2021

Tijdens het bestuurlijk overleg van 15 juli jl. hebben de partijen het voornemen uitgesproken door te gaan met de uitwerking van variant 3 (saneren en herontwikkelen), waar eerder al de voorkeur voor uit is gesproken. Voor de verdere uitwerking van variant 3 zijn de resultaten van nog twee onderzoeken nodig.

De oplevering van de onderzoeken duurt langer dan eerder aangegeven. We hechten veel waarde aan het zorgvuldig afronden van alle onderzoeken voorafgaand aan het bestuurlijke overleg. Het bestuurlijk overleg is daarom verzet naar medio december.

Onderstaand beeld (klik op de afbeelding voor een grotere weergave) geeft in grote lijnen zicht op de belangrijkste mijlpalen van het project en de planning. De planning is op basis van de voortgang van de twee onderzoeken iets opgeschoven en aangepast. Kijk voor de meest actuele versie altijd even op https://www.stormpolderdijk.nl/agenda.

Planning voor website versie 20210923

Lees meer: Aangepaste planning en vervolg

12 oktober 2021

Van 13 t/m 15 oktober doet Dura Vermeer onderzoek naar het ankerscherm van de damwand. Het onderzoek vindt plaats met een rupskraan. Voorafgaand aan het onderzoek wordt het asfalt schoongemaakt met een zuigveeg auto. Vervolgens wordt het asfalt ingezaagd om het te kunnen verwijderen. Daarna wordt het ankerscherm opgezocht en ingemeten.

Geen geuroverlast verwacht

De graafwerkzaamheden bevinden zich in de schone ophooglaag. Daarom verwachten we geen geuroverlast voor omwonenden. Luchtkwaliteitsmetingen worden ingezet om vast te stellen of de normen niet overschreden worden. Om de hinder te beperken zullen containers tussen de ontgraving en de sliksloot worden geplaatst. Na het inmeten van het ankerscherm vullen we alles weer aan.

27 september 2021

Op en rond het voormalige EMK-terrein voert de VoF Geofoxx-TTE op woensdag 6 oktober a.s. een aantal werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van de maandelijkse monitoring van de IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen, Contoleren). Het gaat om de volgende milieukundige werkzaamheden:

- Bemonsteren waterzuivering

- Inpeilen grondwaterstanden

- Bemonsteren peilbuizen

De werkzaamheden duren de hele dag. De werkzaamheden zullen geen overlast veroorzaken.

20 september 2021

De DCMR heeft via een adviesbrief laten weten hoe ze de memo "Wijziging verontreinigingssituatie" van 28 juli 2021 beoordelen in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). In de adviesbrief staat dat:

  • - de conclusies in de memo voldoen aan het bodemsaneringsbeleid van de provincie Zuid-Holland;

- de resultaten van de verificatieonderzoeken, die als bijlage van de memo van 28 juli 2021 zijn aangeboden, dienen te worden meegenomen in de verder uit te werken saneringsvariant in het nog in te dienen saneringsplan.

Wat is er door de DCMR beoordeeld?

Op 3 augustus 2021 is bij de DCMR een melding ingediend door het ministerie van IenW met het verzoek om een door het projectteam Stormpolderdijk opgestelde memo over de wijziging verontreinigingssituatie met bijlagen te beoordelen inclusief vier door Dura Vermeer opgestelde rapporten. Het betreft de volgende rapporten:

- Het rapport “Verificatie en afperkend bodemonderzoek EMK terrein te Krimpen a/d IJssel” versie 1.0 van 21 januari 2019 met kenmerk 02R17197-00024.DOCX;

- Het rapport “Aanvullend bodemonderzoek begrenzing vakken 3b en 6 EMK terrein te Krimpen a/d IJssel” versie 1.0 van 15 april 2020 met kenmerk 02R17197-0897;

- Het rapport “Aanvullend bodemonderzoek vak 5 EMK terrein te Krimpen a/d IJssel” versie 1.0 van 12 juni 2020 met kenmerk 02R17197-0957;

- Het rapport “Specifiek indicatief bodemonderzoek vakken 1 t/m 6 EMK terrein te Krimpen a/d IJssel” versie 2.0 van 7 november 2020 met kenmerk 02R17197-01130.

Meer lezen?
De uitgebreide adviesbrief is met alle onderliggende stukken beschikbaar op deze website onder de knop rapporten/rapportages bodemonderzoek.

16 september 2021

camerainspectieIn week 38 zijn de volgende werkzaamheden gepland:

  • Camera inspectie peilbuizen

Op 21 september zal een camera inspectie worden uitgevoerd in een aantal peilbuizen. Hierbij gaat een zogeheten riool inspectie camera vanuit een busje (zie foto) de peilbuis in . We voeren deze inspectie uit om de kwaliteit van de peilbuizen vast te stellen, voordat deze worden dichtgemaakt met een zwelklei.

Onderzoek waterbodem langs EMK-terrein in de Hollandsche IJssel en Sliksloot        

werkschipVan 22 tot 24 september gaat een werkschip met boorstelling (zie foto) onderzoek doen naar de waterbodem langs het EMK terrein in de IJssel en de sliksloot. Het onderzoek is bedoeld om vast te stellen wat de dikte is van de sliblaag in de watergangen. Ook wordt vastgesteld of er stortsteen aanwezig is op de waterbodem.

Bij zowel het uitvoeren van de inspectie en het uitvoeren van het onderzoek naar de waterbodem wordt geen overlast voor omwonenden verwacht.