10 maart 2020

Dura Vermeer start woensdag 25 maart met het bouwrijp maken van het zuidelijk terreindeel op de Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel. Dit is nog niet de feitelijke bodemsanering. Maandag 23 maart vindt over het bouwrijp maken een informatiebijeenkomst plaats.

Eind 2018 gaf het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Dura Vermeer de opdracht om het voormalige EMK-terrein, nu Stormpolderdijk geheten, te saneren en bouwrijp te maken. Na voltooiing van de werkzaamheden draagt het Rijk het terrein over aan de gemeente, die de herontwikkeling tot bedrijventerrein ter hand neemt.

20200310 bouwrijp maken

Lees meer: Start bouwrijp maken van zuidelijk deel...

In het kader van het project ‘sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk’ zal waterleidingbedrijf Oasen tussen Stormpolderdijk 8 en Stormsweg 100 de huidige waterleiding vervangen. Deze werkzaamheden vinden plaats buiten het EMK-terrein, echter zal Oasen een klein deel van het huidige EMK-terrein gebruiken voor de opslag van materialen. De werkzaamheden gaan van start op woensdag 22 januari en zullen naar verwachting 2 tot 3 weken duren.

De medewerkers van Dura Vermeer en van het Projectteam Stormpolderdijk wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!

20191217 EMK Romneyloods kerst

19 december 2019

In de nieuwsbrieven nummers 3 en 4 hebben we u geïnformeerd over de oorzaak van het moeten uitstellen van de start van de bodemsanering: het niet kunnen innemen van verontreinigde grond door verwerkers, die deze grond thermisch moeten reinigen. De afgelopen maanden hebben betrokken partijen intensief overlegd gevoerd met als doel de afzet van thermisch gereinigde grond (TGG) weer op gang te brengen, waarmee een belangrijke factor van de stagnatie van de inname wordt weggenomen. Alle daarvoor benodigde onderzoeken zijn afgerond en besproken. Het daaruit voortgekomen advies ligt sinds enkele dagen bij het Ministerie. Wat de inhoud van het advies is en of het wordt overgenomen is ons op dit moment niet bekend.

Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben gezamenlijk gezocht naar mogelijke oplossingen om de ontstane vertraging zo veel mogelijk in te lopen. Het wijzigen van de oorspronkelijke fasering van het werk is als meest optimale oplossing naar voren gekomen. Deze wijziging ligt momenteel ter goedkeuring bij het Ministerie. Bij instemming met de herziene fasering start Dura Vermeer medio maart 2020 met Fase 1: het bouwrijp maken van het niet verontreinigde zuidelijke terrein. Bij deze werkzaamheden komt dus geen verontreinigde grond vrij, zijn er geen risico’s ten gevolge van het uitdampen van stoffen naar de lucht, kan het grondwerk plaatsvinden in de open lucht en wordt geen grond ter reiniging afgevoerd naar de thermische reiniger.
De feitelijke bodemsanering die binnen een tent op onderdruk wordt uitgevoerd, zou dan als Fase 2 na de zomervakantie van 2020 kunnen beginnen. Onze verwachting is dat de oorzaken van de stagnatie met betrekking tot de TGG dan zullen zijn weggenomen.

21 november 2019

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het plaatsen van de Romneyloods. In deze loods is tevens de waterzuivering geplaatst. Deze installatie is speciaal ontwikkeld voor dit project om het vrijkomende grondwater tijdens de saneringswerkzaamheden te zuiveren. Het vrijgekomen grondwater kan na reiniging in deze installatie geloosd worden op het oppervlakte water.

Romneyloods 1   Romneyloods 2