23 juli 2020

Nieuwe inzichten en een voortdurende onzekerheid over het tijdstip waarop de bodemsanering kan starten, ten gevolge van de eerder gemelde TGG-problematiek (met de Nieuwsbrieven nummers 3 en 4), hebben de opdrachtgever doen besluiten tot het maken van een pas op de plaats voor het vervolg van het project sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk. In goed overleg met de betrokken bestuurlijke partners, de gemeente, de provincie en het hoogheemraadschap stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een stappenplan op, waarvan de heroriëntatie een onderdeel is.

Herorientatie

In de ontwerpfase heeft de aannemer Dura Vermeer meerdere technische onderzoeken uitgevoerd. Hieruit is onder meer naar voren gekomen dat de huidige staat van de stalen damwand langs de Sliksloot een veilige diepere ontgraving tijdens de bodemsanering, belemmert. Hiervoor is het plaatsen van een nieuwe damwand noodzakelijk. Daarnaast is gebleken, dat de huidige omvang van de verontreiniging groter is dan voorzien en zijn er meer ondergrondse obstakels aan het licht gekomen. De hieruit voortvloeiende meerkosten zijn voldoende reden om de tijd te nemen voor een zorgvuldige heroriëntatie.

De partners werken de komende maanden een stappenplan uit. Hierin worden mogelijke ontwikkelvarianten voor de Stormpolderdijk onder de loep genomen. Het is de bedoeling om de resultaten eind september gereed te hebben en met de betrokken partijen te delen. Het proces moet leiden tot een technisch en financieel haalbare keuze voor de verdere voortgang van het werk. 

17 juli 2020

De afgelopen weken is, met bewondering voor de mannen die het werk moesten uitvoeren, de interceptiedrain aangelegd. Manoeuvrerend tussen de diepwand en een 10kV electrakabel moest de drain in de grond worden gelegd in een bed van grind. Het was een hele opgave, maar het is toch gelukt. Het grondwater dat het EMK-terrein kon opstromen kan nu met de drain worden afgevangen.

De komende week worden voorlopig de laatste acties uitgevoerd (afdekken laatste gronddepots, opnieuw afvlakken van de leeflaag en het inzaaien van het maaiveld met gras). Daarna gaat het slot op het hekwerk rondom het terrein dicht, in afwachting op het verdere vervolg van de bodemsanering.

Meer foto's van het project: fotoarchief

Interceptiedrain 1Interceptiedrain 2

 

19 juni 2020

In september 2019 hebben wij op de voormalige gemeentewerf aan de Schaardijk 11 een loods gebouwd met een afmeting van circa 25 bij 45 meter. De deuren van de loods zijn nog steeds gesloten. Maar wat staat er nou in die loods?

In de loods is een ingenieuze en geavanceerde waterzuiveringsinstallatie gebouwd met een totale inhoud van meer dan 600.000 liter, om straks tijdens de bodemsanering van het EMK-terrein het opgepompte, verontreinigde, grondwater te kunnen zuiveren. Na het zuiveren kan het grondwater geloosd worden op de Hollandsche IJssel. De grondwaterzuivering bestaat uit een aaneenschakeling van bezinkbakken, flocculators, lamellenafscheiders, slibbuffers, vier biologische reactorvaten (met een totaal effectief oppervlak van maar liefst 8.500 m²), een retentiebuffer, diverse spoelbuffers en een achttal water-actiefkoolfilters. Genoeg om de loods mee vol te krijgen.

Meer foto's van het project: fotoarchief

gwziwitteloods

12 juni 2020

Verwijderen heipaalDe laatste werkzaamheden van de eerste fase voor het bouwrijpmaken van de Stormpolderdijk zijn aangevangen. Deze week zijn de proefheipalen getrokken, zijn de deepwells afgedicht en is de electra-aansluiting van de gesloopte loods afgekoppeld. Ook is de nieuwe leeflaag in het bouwrijpmaakgebied onderworpen aan een grondige kwaliteitskeuring, door het verrichten van 150 grondboringen en het uitvoeren van een aantal dichtheidsproeven.
Volgende week wordt dan eindelijk de interceptiedrain aangebracht aan de zuidkant van het EMK-terrein, waarmee toestromend grondwater kan worden afgevangen. Ook worden de laatste AVI-slakken onder de recent gesloopte loods uit de leeflaag verwijderd. Na deze werkzaamheden kan het zand worden ingezaaid en is het bouwrijpmaakgebied gereed.

05 juni 2020

sloop loodsEr hingen gisteren ‘donkere’ wolken boven het EMK-terrein. De laatste uren van het enige gebouwtje dat nog op het EMK-terrein stond waren geteld (oude loods van de waterzuivering). De grijper ging er in en het gebouw lag binnen no-time (gescheiden in materiaalstromen) uit elkaar. De oude behuizing van de waterzuivering met de stroom-, meet- en regelkasten is verwijderd om dit gedeelte bouwrijp te maken. De stroomaansluiting moet nog door Stedin worden verwijderd.

Daarnaast is de tuin aan de Schaardijk 5 leeggehaald als voorbereiding op de aanleg van de interceptiedrain over twee weken. Wederom is de nodige tijd vrijgemaakt voor het navlakken van het maaiveld en het profileren van het grote zanddepot. Het zanddepot en de milieukundige kwaliteit van de grond in het bouwrijp gemaakte gebied (nieuwe leeflaag) worden volgende week gekeurd.