12 juni 2020

Verwijderen heipaalDe laatste werkzaamheden van de eerste fase voor het bouwrijpmaken van de Stormpolderdijk zijn aangevangen. Deze week zijn de proefheipalen getrokken, zijn de deepwells afgedicht en is de electra-aansluiting van de gesloopte loods afgekoppeld. Ook is de nieuwe leeflaag in het bouwrijpmaakgebied onderworpen aan een grondige kwaliteitskeuring, door het verrichten van 150 grondboringen en het uitvoeren van een aantal dichtheidsproeven.
Volgende week wordt dan eindelijk de interceptiedrain aangebracht aan de zuidkant van het EMK-terrein, waarmee toestromend grondwater kan worden afgevangen. Ook worden de laatste AVI-slakken onder de recent gesloopte loods uit de leeflaag verwijderd. Na deze werkzaamheden kan het zand worden ingezaaid en is het bouwrijpmaakgebied gereed.

05 juni 2020

sloop loodsEr hingen gisteren ‘donkere’ wolken boven het EMK-terrein. De laatste uren van het enige gebouwtje dat nog op het EMK-terrein stond waren geteld (oude loods van de waterzuivering). De grijper ging er in en het gebouw lag binnen no-time (gescheiden in materiaalstromen) uit elkaar. De oude behuizing van de waterzuivering met de stroom-, meet- en regelkasten is verwijderd om dit gedeelte bouwrijp te maken. De stroomaansluiting moet nog door Stedin worden verwijderd.

Daarnaast is de tuin aan de Schaardijk 5 leeggehaald als voorbereiding op de aanleg van de interceptiedrain over twee weken. Wederom is de nodige tijd vrijgemaakt voor het navlakken van het maaiveld en het profileren van het grote zanddepot. Het zanddepot en de milieukundige kwaliteit van de grond in het bouwrijp gemaakte gebied (nieuwe leeflaag) worden volgende week gekeurd. 

29 mei 2020

Deze week stond in het teken van het oppoetsen van het bouwrijp gemaakt gebied op de Stormpolderdijk. De laatste stukken gootconstructie zijn opgebroken en de begroeiing langs de randen van het terrein is verwijderd. Het begint steeds meer op een locatie te lijken die uitnodigt voor invulling van de geplande ontwikkeling van de Stormpolderdijk. Maar zover is het voorlopig nog niet.

In de aankomende periode leggen wij langs de zuidzijde van het terrein een interceptiedrain aan om toestromend grondwater op te vangen, verwijderen wij de oude loods van de IBC maatregel om ook hier de AVI-slakken (waar nodig) nog te verwijderen en trekken wij de vier verdwaalde, vastzittende heipalen uit de grond die zijn achtergebleven na eerdere werkzaamheden op het terrein. Daarna is de feitelijke bodemsanering aan de beurt.

Maar het deel van het terrein dat wij nu gereed hebben gemaakt ligt er in ieder geval strak bij.

Afronding BRM

hijpaal

  Meer foto's van het project: fotoarchief

21 mei 2020

In deze korte week is er weer veel gebeurd op de Stormpolderdijk. Wij hebben het asfalt, dat nog in ons tijdelijk depot was opgeslagen, gebroken, gezeefd en vervolgens geladen in een vrachtschip dat het asfalt heeft afgevoerd naar De Eem BV te Eembrugge. Het bouwrijp te maken deel is verder geëgaliseerd en afgewerkt op eindhoogte.

Daarnaast hebben wij de strook langs de damwand van de Sliksloot en de Hollandsche IJssel nog aan een bodemonderzoek onderworpen, om meer inzicht te krijgen in de milieukundige staat van de bodem in deze strook en de aanwezigheid van grote ondergrondse obstakels.

Nu eerst even genieten van een lang Hemelvaartweekend.

Afvoer asfalt

 Boringen

  Meer foto's van het project: fotoarchief

15 mei 2020

Deze week hebben wij alvast, voor de bedrijven die zich straks gaan vestigen op de Stormpolderdijk, de riool-, kabels- en leidingensleuven afgegraven en voorzien van een schone zandlaag. De AVI-slakken liggen nu in depot in afwachting om gekeurd te worden. Hiermee stellen wij vast of de AVI-slakken weer in het werk kunnen worden gebruikt voor aanvulling van de nog uit te voeren ontgravingen.

In de komende korte week voeren wij de laatste restanten van de asfaltonderlaag af per vrachtschip naar asfaltproductie De Eem BV te Eembrugge. Wij werken het bouwrijp gemaakte deel van het EMK terrein nog verder af op eindhoogte. Computergestuurd via GPS, dat wordt zo glad als een biljartlaken. In de strook langs de Hollandsche IJssel en de Sliksloot voeren wij tot slot ook nog enkele extra grondboringen uit met een mechanische boorinstallatie, om de bodemopbouw en -kwaliteit op dit deel van de locatie nog beter in kaart te kunnen brengen.

Deze week is er ook weer een digitale nieuwsbrief verstuurd. Voor degenen die niet ingeschreven zijn op de nieuwsbrief, deze is ook weer na te lezen op de website bij Nieuwsbrieven.

Cunetten1

Cunetten2

 Meer foto's van het project: fotoarchief