24 april 2019
Opdrachtgever het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Opdrachtnemer Dura Vermeer zijn helaas geconfronteerd met een vertraging van de bodemsanering van de Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel. Stagnatie van de afzet van gereinigde grond in projecten en infrastructurele werken is hiervan de oorzaak.

In oktober 2018 is Dura Vermeer gestart met de voorbereidingen voor de grootschalige bodemsanering van de Stormpolderdijk, ook bekend als het voormalige EMK-terrein. Dit op basis van het met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gesloten uitvoeringscontract. In mei van dit jaar zou de tent, waarbinnen de ontgraving van de verontreinigde grond onder gecontroleerde omstandigheden zou plaatsvinden, worden opgebouwd. Dit heeft u kunnen lezen in onze vorige digitale nieuwsbrief.

Lees meer: Bodemsanering Stormpolderdijk wordt gefaseerd

26 maart 2019
Vrijdag 29 maart plaatst Dura Vermeer een aantal peilbuizen, waarmee de grondwaterstand nabij de damwand in de tijd kan worden gevolgd. Dit gebeurt in het kader van het in stand houden van de IBC-beheersmaatregelen (Isoleren, Beheersen, Controleren) en de overdracht van deze taken van Str
ukton naar Dura Vermeer.

Er wordt gewerkt met een kleine boorstelling. De installatie boort door het asfalt heen, brengt de peilbuis op de vereiste diepte, waarna het boorgat wordt afgedicht. De kans op geurhinder is beperkt. Wel kan hinder worden ervaren door het geluid dat de boorstelling produceert.

De werkzaamheden starten om 07.00 uur en zijn voor het einde van de werkdag gereed.

Menggranulaat 400x300

Inmiddels is Dura Vermeer gestart met de sanering van de voormalige gemeentewerf naast het EMK-terrein. Op dit moment wordt de toekomstige kabel en leidingen sleuf gegraven om vervolgens aangevuld te worden met zand. Het vrijkomende vervuilde materiaal wordt afgevoerd met gesloten vrachtwagens.

Op het terrein is ook schoon betonpuin en menggranulaat (mengsel van gemalen baksteen/beton etc.) aanwezig. Dit schone materiaal zet Dura Vermeer tijdelijk in opslag om later weer te gebruiken als afdekking van het terrein. De tijdelijke opslag vindt plaats in de zuid-oost hoek van het EMK-terrein op het aanwezige asfalt (zie onderstaand kaartje). Gezien de samenstelling van dit materiaal verwacht Dura Vermeer niet dat er stofoverlast voor de omgeving zal zijn, mocht blijken dat dat er toch stofhinder optreedt dan dekken zij het materiaal af met doek of zeil.

De inrichting van de tijdelijke opslag start vanaf vrijdag 22 maart aanstaande.

Tijdelijke depots

5 maart 2019
DONKERVLIET 2019 03 04 8752 2 768x480

Deze week is Dura Vermeer gestart met de werkzaamheden naast het voormalige EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel. De eerste werkzaamheden betreffen de sanering van het voormalige gemeentewerf aan de Schaardijk 11 in de Stormpolder. Nadat dit terrein is gesaneerd, wordt het ingericht als ketenterrein. Naast een bouwkeet plaatst Dura Vermeer hier een grote waterzuivering om het vrijkomende vervuilde grondwater van het EMK-terrein te zuiveren voordat het geloosd kan worden in de Hollandsche IJssel. De sanering van het EMK-terrein zelf start later dit jaar.

DONKERVLIET 2019 03 04 8736 768x512

 

27 februari 2019

Naambord Schaardijk 400x300

Tussen 4 maart 2019 en 3 mei 2019 is de Schaardijk op de Stormpolder te Krimpen aan den IJssel doordeweeks afgesloten tussen 07.00 uur en 17.00 uur. De afsluiting staat op de weg tussen Schaardijk 15 en Stormpolder 7/8. Het verkeer wordt middels tijdelijke bewegwijzering omgeleid. De omleiding loopt vanaf de Industrieweg via de Van Utrechtweg richting de Schaardijk. De maatregel is nodig, omdat aannemer Dura Vermeer op 4 maart aanstaande start met grondwerk op het voormalige gemeentedepot aan de Schaardijk 11. Dit ten behoeve van de aanleg van haar werkterrein. Het werkterrein wordt vochtig gehouden. Omgevingshinder door verwaaiing van stof- en gronddeeltjes wordt daarmee voorkomen.

Achtergrond
Omdat de grond plaatselijk verontreinigd is met zware metalen, Pcb’s en een geringe hoeveelheid asbest, is een beperkte bodemsanering van het voormalige gemeenteterrein noodzakelijk. Het verontreinigde deel van de ontgraven grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Dit vindt plaats in enkele afgesloten vrachtauto’s. De kwaliteit van de overige grond is zodanig, dat deze binnen het project mag worden hergebruikt. Deze grond wordt toegepast om het aan de overzijde van de Schaardijk laaggelegen terreindeel op te hogen. Hierdoor is er sprake van transporten, die de Schaardijk kruisen. Dit gegeven, samen met de onoverzichtelijke verkeersituatie ter plekke, heeft Dura Vermeer in overleg met de gemeente er toe doen besluiten de Schaardijk tijdelijk voor het reguliere verkeer af te sluiten.

Toekomstige afsluiting van de Schaardijk (continu)
Vanaf maandag 6 mei 2019 tot einde 2021 wordt het bovengenoemde deel van de Schaardijk continu afgesloten. Deze afsluiting is noodzakelijk voor het verkeersveilig kunnen uitvoeren van de grootschalige bodemsanering van de Stormpolderdijk oftewel het voormalige EMK-terrein. Nadere berichtgeving hierover volgt.