24 juli 2020

Deze week zijn voorlopig de laatste acties uitgevoerd om de puntjes op de i te zetten (afdekken laatste gronddepots, het opnieuw afvlakken van de leeflaag en het inzaaien met graszaad ter voorkoming van verwaaiing en het wegstromen van het zand bij felle regenbuien). Vrijdag 24 juli gaat het slot op het hekwerk rondom het terrein dicht, in afwachting op het verdere vervolg van de herontwikkeling.

Met het voltooien van het bouwrijp maken van 1,6 hectare -nagenoeg 30% van het terrein- sluiten we de eerste uitvoeringsfase van de herontwikkeling van de Stormpolderdijk af. Nu de eerste fase gereed is, vinden wij het een goed moment om u te vragen naar uw ervaringen en mening. Daarvoor vragen wij u om een korte vragenlijst in vullen. Daarmee helpt u ons de communicatie te verbeteren. Klik op deze link om digitaal een korte vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is in te vullen tot 15 september 2020. We waarderen het zeer als u de tijd neemt om ons verder te helpen! 

Inmiddels is de zomervakantie aangebroken en zijn sommigen al op vakantie (geweest). Ook de medewerkers van Dura Vermeer en het projectteam Stormpolderdijk nemen een aantal weken vrij. We wensen iedereen een fijne zomer toe. 

Zomer 2020

23 juli 2020

Nieuwe inzichten en een voortdurende onzekerheid over het tijdstip waarop de bodemsanering kan starten, ten gevolge van de eerder gemelde TGG-problematiek (met de Nieuwsbrieven nummers 3 en 4), hebben de opdrachtgever doen besluiten tot het maken van een pas op de plaats voor het vervolg van het project sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk. In goed overleg met de betrokken bestuurlijke partners, de gemeente, de provincie en het hoogheemraadschap stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een stappenplan op, waarvan de heroriëntatie een onderdeel is.

Herorientatie

In de ontwerpfase heeft de aannemer Dura Vermeer meerdere technische onderzoeken uitgevoerd. Hieruit is onder meer naar voren gekomen dat de huidige staat van de stalen damwand langs de Sliksloot een veilige diepere ontgraving tijdens de bodemsanering, belemmert. Hiervoor is het plaatsen van een nieuwe damwand noodzakelijk. Daarnaast is gebleken, dat de huidige omvang van de verontreiniging groter is dan voorzien en zijn er meer ondergrondse obstakels aan het licht gekomen. De hieruit voortvloeiende meerkosten zijn voldoende reden om de tijd te nemen voor een zorgvuldige heroriëntatie.

De partners werken de komende maanden een stappenplan uit. Hierin worden mogelijke ontwikkelvarianten voor de Stormpolderdijk onder de loep genomen. Het is de bedoeling om de resultaten eind september gereed te hebben en met de betrokken partijen te delen. Het proces moet leiden tot een technisch en financieel haalbare keuze voor de verdere voortgang van het werk. 

17 juli 2020

De afgelopen weken is, met bewondering voor de mannen die het werk moesten uitvoeren, de interceptiedrain aangelegd. Manoeuvrerend tussen de diepwand en een 10kV electrakabel moest de drain in de grond worden gelegd in een bed van grind. Het was een hele opgave, maar het is toch gelukt. Het grondwater dat het EMK-terrein kon opstromen kan nu met de drain worden afgevangen.

De komende week worden voorlopig de laatste acties uitgevoerd (afdekken laatste gronddepots, opnieuw afvlakken van de leeflaag en het inzaaien van het maaiveld met gras). Daarna gaat het slot op het hekwerk rondom het terrein dicht, in afwachting op het verdere vervolg van de bodemsanering.

Meer foto's van het project: fotoarchief

Interceptiedrain 1Interceptiedrain 2

 

19 juni 2020

In september 2019 hebben wij op de voormalige gemeentewerf aan de Schaardijk 11 een loods gebouwd met een afmeting van circa 25 bij 45 meter. De deuren van de loods zijn nog steeds gesloten. Maar wat staat er nou in die loods?

In de loods is een ingenieuze en geavanceerde waterzuiveringsinstallatie gebouwd met een totale inhoud van meer dan 600.000 liter, om straks tijdens de bodemsanering van het EMK-terrein het opgepompte, verontreinigde, grondwater te kunnen zuiveren. Na het zuiveren kan het grondwater geloosd worden op de Hollandsche IJssel. De grondwaterzuivering bestaat uit een aaneenschakeling van bezinkbakken, flocculators, lamellenafscheiders, slibbuffers, vier biologische reactorvaten (met een totaal effectief oppervlak van maar liefst 8.500 m²), een retentiebuffer, diverse spoelbuffers en een achttal water-actiefkoolfilters. Genoeg om de loods mee vol te krijgen.

Meer foto's van het project: fotoarchief

gwziwitteloods

12 juni 2020

Verwijderen heipaalDe laatste werkzaamheden van de eerste fase voor het bouwrijpmaken van de Stormpolderdijk zijn aangevangen. Deze week zijn de proefheipalen getrokken, zijn de deepwells afgedicht en is de electra-aansluiting van de gesloopte loods afgekoppeld. Ook is de nieuwe leeflaag in het bouwrijpmaakgebied onderworpen aan een grondige kwaliteitskeuring, door het verrichten van 150 grondboringen en het uitvoeren van een aantal dichtheidsproeven.
Volgende week wordt dan eindelijk de interceptiedrain aangebracht aan de zuidkant van het EMK-terrein, waarmee toestromend grondwater kan worden afgevangen. Ook worden de laatste AVI-slakken onder de recent gesloopte loods uit de leeflaag verwijderd. Na deze werkzaamheden kan het zand worden ingezaaid en is het bouwrijpmaakgebied gereed.