De medewerkers van Dura Vermeer en van het Projectteam Stormpolderdijk wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!

20191217 EMK Romneyloods kerst

19 december 2019

In de nieuwsbrieven nummers 3 en 4 hebben we u geïnformeerd over de oorzaak van het moeten uitstellen van de start van de bodemsanering: het niet kunnen innemen van verontreinigde grond door verwerkers, die deze grond thermisch moeten reinigen. De afgelopen maanden hebben betrokken partijen intensief overlegd gevoerd met als doel de afzet van thermisch gereinigde grond (TGG) weer op gang te brengen, waarmee een belangrijke factor van de stagnatie van de inname wordt weggenomen. Alle daarvoor benodigde onderzoeken zijn afgerond en besproken. Het daaruit voortgekomen advies ligt sinds enkele dagen bij het Ministerie. Wat de inhoud van het advies is en of het wordt overgenomen is ons op dit moment niet bekend.

Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben gezamenlijk gezocht naar mogelijke oplossingen om de ontstane vertraging zo veel mogelijk in te lopen. Het wijzigen van de oorspronkelijke fasering van het werk is als meest optimale oplossing naar voren gekomen. Deze wijziging ligt momenteel ter goedkeuring bij het Ministerie. Bij instemming met de herziene fasering start Dura Vermeer medio maart 2020 met Fase 1: het bouwrijp maken van het niet verontreinigde zuidelijke terrein. Bij deze werkzaamheden komt dus geen verontreinigde grond vrij, zijn er geen risico’s ten gevolge van het uitdampen van stoffen naar de lucht, kan het grondwerk plaatsvinden in de open lucht en wordt geen grond ter reiniging afgevoerd naar de thermische reiniger.
De feitelijke bodemsanering die binnen een tent op onderdruk wordt uitgevoerd, zou dan als Fase 2 na de zomervakantie van 2020 kunnen beginnen. Onze verwachting is dat de oorzaken van de stagnatie met betrekking tot de TGG dan zullen zijn weggenomen.

21 november 2019

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het plaatsen van de Romneyloods. In deze loods is tevens de waterzuivering geplaatst. Deze installatie is speciaal ontwikkeld voor dit project om het vrijkomende grondwater tijdens de saneringswerkzaamheden te zuiveren. Het vrijgekomen grondwater kan na reiniging in deze installatie geloosd worden op het oppervlakte water.

Romneyloods 1   Romneyloods 2

30 september 2019

In de periode van maandag 30 september tot en met vrijdag 18 oktober plaatst Dura Vermeer de nieuwe waterzuivering in de loods. Deze waterzuivering gaat op termijn het werk van de tijdelijke zuivering overnemen die nu nog op het terrein aanwezig is. De tijdelijke loods zorgt er voor dat er zo min mogelijk hinder voor de omgeving is. Het geluid van de pompen wordt gedempt en eventuele vrijkomende geuren worden in de loods afgevangen. Ook worden de installaties aan het zicht onttrokken.

20191001 IMG 20191001 WA0001

30 augustus 2019
Maandag 9 september 2019 start Dura Vermeer met de opbouw van een tijdelijke loods op het terrein van de voormalige gemeentewerf naast het EMK-terrein. De loods is opgebouwd uit stalen balken en beplating die ter plaatse in elkaar gezet wordt. De werkzaamheden duren tot vrijdag 27 september en vinden plaats gedurende normale werktijden en leveren naar verwachting geen hinder op.

Romneyloods 300x150