21 april 2021

Op en rond het voormalige EMK-terrein voert de VoF Geofoxx-TTE op donderdag 29 april a.s. een aantal werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van de maandelijkse monitoring van de IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen, Contoleren). Het gaat om de volgende milieukundige werkzaamheden:

- Bemonsteren waterzuivering

- Inpeilen grondwaterstanden

- Bemonsteren peilbuizen

De werkzaamheden duren de hele dag. De werkzaamheden zullen geen overlast veroorzaken.

6 april 2021

Op het voormalige EMK-terrein vonden vorige maand werkzaamheden plaats ter voorbereiding van een kwaliteitstoets van de zandlaag onder het asfalt. Er werden toen onder meer gaten geboord in dit asfalt waardoor er op een later moment monsters van de zandlaag konden worden genomen.  Een toets die nodig is om te achterhalen of het zand kwalitatief voldoet aan wettelijke eisen die hergebruik op het terrein mogelijk maken. De daadwerkelijke monstername staat nu gepland vanaf aankomende 12 april gedurende drie dagen. De aannemer maakt daarbij gebruik van een tractor met boorstelling. De werkzaamheden zullen naar verwachting geen overlast veroorzaken.

25 maart 2021

Vonden er half maart, op het laaggelegen gedeelte van de Stormpolderdijk, werkzaamheden plaats specifiek gericht op het lokaliseren van een 3kV-kabel. Eind maart wordt de zoektocht naar andere in de grond aanwezige obstakels voortgezet als onderdeel van de afspraken om alle ondergrondse obstakels te verwijderen. Hiervoor is het nodig dat het terrein wordt ‘doorgeprikt’. Voor de plaatsbepaling van mogelijk aanwezige objecten, zal een graafmachine een stalen H-balk in de grond trillen. Na vaststelling van locatie en objecten, worden deze verwijderd. Tevens graaft de aannemer op het laaggelegen terrein een aantal proefsleuven om de verdichting van de grond aan te tonen. Door de werkzaamheden die woensdag 31 maart starten en ongeveer drie dagen duren, zal er sprake zijn van geluidsoverlast en trillingen.

22 maart 2021

Vanaf maandag 22 maart vinden er een aantal boringen plaats op het voormalige EMK-terrein. Dit is nodig om de kwaliteit van het schone zand onder het asfalt te onderzoeken, een zogenaamde in-situ partijkeuring. Om dit schone zand dat t.z.t. vrijkomt te kunnen hergebruiken op het terrein, is een kwaliteitstoets, op basis van richtlijnen in het Besluit Bodemkwaliteit, noodzakelijk. De monsters die uit de grondlaag zijn genomen, worden geanalyseerd bij een geaccrediteerd laboratorium. De werkzaamheden waarvoor een boorwagen en betonboor worden ingezet, zullen ongeveer vier dagen duren. Er wordt geen overlast verwacht.

17 maart 2021

Op dit moment ligt er zand in depot op het deel van het terrein dat reeds bouwrijp is gemaakt. In de periode van 19 t/m 26 maart wordt dit zand verplaatst naar het laaggelegen, gemeentelijke gedeelte van het werkgebied, aan de buitenzijde van de damwand, buiten het voormalige EMK-terrein. Het terrein wordt aangevuld met een zandlaag van circa 30 cm. Dit voorkomt toekomstige begroeiing van het terrein. Voor de werkzaamheden zet de aannemer een rupskraan in. Er wordt geen overlast verwacht.

Laaggelegen deel EMK