6 augustus 2021

DCMR houdt toezicht op de uitvoering, meldingen van klachten, de indirecte lozing van de waterzuivering en op de IBC-maatregelen (isoleren, beheersen en controleren) bij de bodemsanering van het EMK-terrein. Via de Wet openbaarheid van bestuur is door belanghebbenden informatie opgevraagd over dit toezicht. Zelf heeft DCMR naar aanleiding daarvan ook de zaken op een rij gezet. Conclusie was dat er een aantal dingen niet goed is gegaan.

Lees hier het hele nieuwsbericht van de DCMR op haar webstie.

27 juli 2021

chat 23713 960 720 overlegchat 23713 960 720 overlegVanavond is, in wat kleiner comité in verband met vakanties, een toelichting gegeven aan de klankbordgroep over de uitkomsten van het bchat 23713 960 720 overlegestuurlijk overleg d.d. 15 juli 2021. Maar uiteraard willen we iedereen transparant inzicht bieden in de besluitvorming. De uitkomsten van het bestuurlijk overleg zijn vandaag verstuurd in een zogeheten raadsinformatiebrief binnen de gemeente. Een soortgelijk bericht zal een dezer dagen verstuurd worden vanuit de provincie naar Provinciale Staten. Kortom, er is dus nog geen definitief besluit genomen, waardoor een nieuw bestuurlijk overleg benodigd is in september (verwachting 2e helft september). 

21 juli 2021

Op en rond het voormalige EMK-terrein voert de VoF Geofoxx-TTE op donderdag 29 juli a.s. een aantal werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van de maandelijkse monitoring van de IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen, Contoleren). Het gaat om de volgende milieukundige werkzaamheden:

- Bemonsteren waterzuivering

- Inpeilen grondwaterstanden

- Bemonsteren peilbuizen

De werkzaamheden duren de hele dag. De werkzaamheden zullen geen overlast veroorzaken.

21 juli 2021

Om te voorkomen dat regenwater vanaf het asfalt het onverharde terreindeel (reeds bouwrijp gemaakte deel van de IBC-locatie) instroomt zijn waterkeringen (dijkjes) op de randen van het asfalt aangebracht. Dit opgevangen regenwater wordt via een drain (afvoerpijp) via de bestaande regenwaterafvoer geloosd.

Afwatering 2Afwatering 2

 

16 juli 2021

Vandaag was de DCMR Milieudienst Rijnmond bij ons op bezoek voor inspectie en voorlichting over de stand van zaken met betrekking tot de bodemsanering en herontwikkeling van het voormalig EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel (bedrijventerrein Stormpolder).

Bezoek DCMR