27 september 2021

Op en rond het voormalige EMK-terrein voert de VoF Geofoxx-TTE op woensdag 6 oktober a.s. een aantal werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van de maandelijkse monitoring van de IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen, Contoleren). Het gaat om de volgende milieukundige werkzaamheden:

- Bemonsteren waterzuivering

- Inpeilen grondwaterstanden

- Bemonsteren peilbuizen

De werkzaamheden duren de hele dag. De werkzaamheden zullen geen overlast veroorzaken.

20 september 2021

De DCMR heeft via een adviesbrief laten weten hoe ze de memo "Wijziging verontreinigingssituatie" van 28 juli 2021 beoordelen in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). In de adviesbrief staat dat:

  • - de conclusies in de memo voldoen aan het bodemsaneringsbeleid van de provincie Zuid-Holland;

- de resultaten van de verificatieonderzoeken, die als bijlage van de memo van 28 juli 2021 zijn aangeboden, dienen te worden meegenomen in de verder uit te werken saneringsvariant in het nog in te dienen saneringsplan.

Wat is er door de DCMR beoordeeld?

Op 3 augustus 2021 is bij de DCMR een melding ingediend door het ministerie van IenW met het verzoek om een door het projectteam Stormpolderdijk opgestelde memo over de wijziging verontreinigingssituatie met bijlagen te beoordelen inclusief vier door Dura Vermeer opgestelde rapporten. Het betreft de volgende rapporten:

- Het rapport “Verificatie en afperkend bodemonderzoek EMK terrein te Krimpen a/d IJssel” versie 1.0 van 21 januari 2019 met kenmerk 02R17197-00024.DOCX;

- Het rapport “Aanvullend bodemonderzoek begrenzing vakken 3b en 6 EMK terrein te Krimpen a/d IJssel” versie 1.0 van 15 april 2020 met kenmerk 02R17197-0897;

- Het rapport “Aanvullend bodemonderzoek vak 5 EMK terrein te Krimpen a/d IJssel” versie 1.0 van 12 juni 2020 met kenmerk 02R17197-0957;

- Het rapport “Specifiek indicatief bodemonderzoek vakken 1 t/m 6 EMK terrein te Krimpen a/d IJssel” versie 2.0 van 7 november 2020 met kenmerk 02R17197-01130.

Meer lezen?
De uitgebreide adviesbrief is met alle onderliggende stukken beschikbaar op deze website onder de knop rapporten/rapportages bodemonderzoek.

16 september 2021

camerainspectieIn week 38 zijn de volgende werkzaamheden gepland:

  • Camera inspectie peilbuizen

Op 21 september zal een camera inspectie worden uitgevoerd in een aantal peilbuizen. Hierbij gaat een zogeheten riool inspectie camera vanuit een busje (zie foto) de peilbuis in . We voeren deze inspectie uit om de kwaliteit van de peilbuizen vast te stellen, voordat deze worden dichtgemaakt met een zwelklei.

Onderzoek waterbodem langs EMK-terrein in de Hollandsche IJssel en Sliksloot        

werkschipVan 22 tot 24 september gaat een werkschip met boorstelling (zie foto) onderzoek doen naar de waterbodem langs het EMK terrein in de IJssel en de sliksloot. Het onderzoek is bedoeld om vast te stellen wat de dikte is van de sliblaag in de watergangen. Ook wordt vastgesteld of er stortsteen aanwezig is op de waterbodem.

Bij zowel het uitvoeren van de inspectie en het uitvoeren van het onderzoek naar de waterbodem wordt geen overlast voor omwonenden verwacht.

24 augustus 2021

Op en rond het voormalige EMK-terrein voert de VoF Geofoxx-TTE op vrijdag 27 augustus a.s. een aantal werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van de maandelijkse monitoring van de IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen, Contoleren). Het gaat om de volgende milieukundige werkzaamheden:

- Bemonsteren waterzuivering

- Inpeilen grondwaterstanden

- Bemonsteren peilbuizen

De werkzaamheden duren de hele dag. De werkzaamheden zullen geen overlast veroorzaken.

20 augustus 2021

De rapportage over de werking en controle van de IBC-maatregelen in de periode juni 2019 t/m december 2020 is in juli aangeleverd aan de DCMR en is nu beschikbaar op deze website als downloadbare pdf. In deze rapportage is een uitgebreide beschrijving van de huidige IBC-maatregel opgenomen. De DCMR heeft de rapportage positief beoordeeld in een adviesbrief van 18 augustus: de conclusies en aanbevelingen in het beoordeelde rapport voldoen aan het bodemsaneringsbeleid van de gemeente.

Monitoring 2021De werking van de IBC-maatregel wordt gecontroleerd door:

- Het monitoren van de grondwaterstanden langs de damwand.

- Het monitoren van de onttrekkingsdebieten.

- Het monitoren van de werking van de waterzuivering door middel van analyses van het effluent.

- De jaarlijkse monitoring van de waterkwaliteit zowel binnen als direct buiten de IBC-maatregel.

De werking en controle daarop is vastgelegd in jaarrapportages. Deze rapportages zijn allen terug te vinden op deze website onder de knop archief/monitoringsrapportages.