18 januari 2022

Aan de achterzijde van Van Utrechtweg 138a-140 (op de grens met het EMK-terrein) laat de eigenaar een stalen damwand aanbrengen om de aanwezige schanskorven te ondersteunen. De werkzaamheden starten eind week 3 en duren ongeveer 2 weken. De werkzaamheden zouden geluids- en trillingshinder tot gevolg kunnen hebben. De eigenaar zal de omgeving informeren over de werkzaamheden.

10 januari 2022

Na een periode van kerstvakantie is DuraVermeer vandaag weer gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Voor de kerst waren we al bezig met het voorbereiden van de kabel- en leidingstrook in verband met de aanleg van de 10 KV stroomkabels. Met behulp van een graafmachine ongraven we de leidingsleuf en verwijderen we de AVI-slakken. Daarna wordt de sleuf aangevuld met aanvulzand. Daar gaan we nu mee verder. Tot eind februari zijn we bezig met het verder bouwrijp maken van het terrein. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden verwachten we geen overlast voor omwonenden.

Daarnaast wordt de komende 2 weken gezocht naar ondergrondse obstakels zoals funderingsresten van oude woningen of bedrijfspanden. Hiervoor is het nodig dat het terrein wordt ‘doorgeprikt’. Voor de plaatsbepaling van mogelijk aanwezige objecten zal een graafmachine een stalen H-balk in de grond trillen. Na vaststelling van locatie en objecten worden deze in een later stadium verwijderd.

Geluidsoverlast opsporing ondergrondse obstakels

Bij deze zoektocht is er voor de omgeving wel enige geluidsoverlast te verwachten.

21 december 2021

Vanuit het hele projectteam Stormpolderdijk wensen wij iedereen fijne feestdagen!

Kerstgroet SPD 2021

21 december 2021

Dura Vermeer is medio november gestart met de uitvoering van het bouwrijp maken van de tweede fase van het zuidelijk terreindeel op de Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel. Dit betreft nog geen feitelijke bodemsanering. Tot aan de kerst vinden nog een aantal werkzaamheden plaats op het deel van de Stormpolderdijk waar in het verleden geen bedrijfsactiviteiten plaatsvonden.

51722853429 606e148e30 6k

Welke werkzaamheden staan nog op de rol?
We gaan buiten de saneringsvakken ontgraven voor het voorbereiden van de kabel- en leidingstrook in verband met de aanleg van de 10KV stroomkabels. Met behulp van een graafmachine zal de kabel- en leidingsleuf ontgraven worden en vrijgemaakt worden van AVI slakken. Na het verwijderen van de AVI-slakken vullen we de sleuven met aanvulzand. Deze leidingsleuven dienen voor de aanleg van de kabels en leidingen op het terrein. Tijdens de werkzaamheden voeren we omgevingsmetingen uit (geluid en luchtkwaliteit). We voeren ook nog een inspectie uit met de rioolcamera om de status van de peilbuizen vast te stellen.

Geen geuroverlast
Tijdens de werkzaamheden wordt niet gewerkt in met olie- en teerproducten verontreinigde grond. Er treedt dan ook geen uitdamping van vluchtige stoffen of geuroverlast op, omdat deze stoffen op het zuidelijke terreindeel niet voorkomen. Ook wordt er geen verontreinigde grond van de locatie afgevoerd.

Opruimen werkterrein voorafgaand aan kerstvakantie
Tot slot zullen we het werkterrein opruimen en gereed maken voor de kerstvakantie. Dura Vermeer zal in de kerstperiode van 23 december tot 10 januari geen werkzaamheden uitvoeren. In deze periode vinden wel wekelijkse inspectie rondes plaats en zullen we de grondwaterstanden monitoren. Vanaf 10 januari gaan we verder met het bouwrijp maken van het terrein.

10 december 2021

Op 14 december was een bestuurlijk overleg ingepland over het project Stormpolderdijk (EMK-terrein). Bedoeld om tot een definitief besluit te komen over de voortzetting van het project. Dit overleg zou een vervolg zijn op het bestuurlijk overleg van 15 juli waarin geconstateerd is dat er nog geen definitief besluit kon worden genomen. We zijn daarvoor nog in afwachting van de verdere uitwerking van de volgende resultaten:

  • 1) Of het juridisch onderzoek van Pels Rijcken inderdaad aantoont dat gebouwd mag worden op de aanwezige en te herschikken AVI-slakken.
  • 2) Of de review die Deltares uitvoert op de damwandonderzoeken inderdaad aantoont aan dat de verbeterde damwand, zoals door Dura Vermeer uitgewerkt, voldoende robuust is.

Het juridisch onderzoek van Pels Rijcken is in oktober afgerond. De review was echter nog niet op tijd afgerond. Hierdoor kan er nog geen gedegen bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor de planning. Het bestuurlijk overleg wordt verschoven naar begin februari (ook vanwege het kerstreces).

Stand van zaken review Deltares

Nog niet alle berekeningen en onderzoeken voor de verbeterde damwandconstructie waren door Dura Vermeer afgerond. Daarom kon Deltares nog geen eindoordeel geven op de gestelde vraag in juli. In het najaar zijn de laatste technische onderzoeken afgerond, zoals het onderzoek naar de dikte van de sliblaag en de aanwezigheid van stortstenen langs de damwanden. Verder zijn er nadere berekeningen gemaakt naar de stabiliteit van de damwanden om de met de gemeente contractueel (koopcontract) overeengekomen levensduur van 50 jaar te kunnen garanderen.

Op basis van de (concept) review van Deltares heeft Fugro in opdracht van Dura Vermeer aangepaste berekeningen uitgevoerd. Hierin zijn de uitkomsten van de laatste onderzoeken meegenomen. Deze resultaten zijn 6 december opgeleverd. Op deze resultaten vindt nu nog een review plaats door het Ingenieursbureau van Rotterdam en aansluitend door Deltares. Het bestuurlijk overleg kan na die tijd worden voorbereid.

51067037591 f27568843e k