Skip to main content

Uitvoeringsplan Stormpolderdijk ingediend

19 april 2023

Sanering en herontwikkelingOp 18 april 2023 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het uitvoeringsplan 2.0 Stormpolderdijk (voormalig EMK-terrein) ingediend bij de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR). Hiermee is een belangrijke vervolgstap gezet in het proces naar de start van de uitvoering van de bodemsanering. De DCMR toetst het plan aan de beschikking op het raamsaneringsplan, eisen gesteld vanuit de Wet bodembescherming (Wbb) en de provinciale milieuverordening. Als het plan aan de eisen voldoet, verleent de DCMR namens de provincie Zuid-Holland de beschikking. Pas na instemming van de DCMR kan de daadwerkelijke sanering van de bodem beginnen. De sanering is de volgende stap naar de ontwikkeling van Stormpolderdijk als nieuw bedrijventerrein.

Gezond en veilig saneren

In het ingediende aangepaste uitvoeringsplan is beschreven hoe we de sanering willen uitvoeren. De basis hiervoor zijn de afspraken en uitgangspunten, die zijn vastgelegd in het raamsaneringsplan (2016) en het eerdere uitvoeringsplan (18 april 2019) en het bestuurlijk besluit (2022) na de uitgebreide heroriëntatie (2020-2021). Bewoners en bedrijven hebben een toelichting gekregen tijdens een informatieavond (12 september 2022) op het gepubliceerde concept uitvoeringsplan. Vragen en opmerkingen konden bij het projectteam Stormpolderdijk ingediend worden.  Deze zijn gebruikt voor verduidelijking van het plan. In het plan hebben we veel aandacht voor veiligheid en gezondheid. Tijdens de werkzaamheden houden we de luchtkwaliteit, stofvorming en het geluid scherp in de gaten. Om de overlast te beperken, voeren we de sanering uit in een luchtdichte hal.

Vervolgproces

Na indiening heeft de DCMR een periode van maximaal 15 weken de tijd om het plan te toetsen. Vervolgens neemt de DCMR een besluit. Na publicatie van het besluit kunnen betrokkenen nog bezwaar indienen tegen het besluit. De bezwaartermijn is 6 weken. Na afronding van de bezwaarprocedure en een akkoord van de DCMR zal de aannemer starten met de voorbereiding van de sanering. Onder andere de inkoop van benodigde materialen. Denk aan de hal waar de sanering in gaat plaatsvinden en luchtdichte containers om de verontreinigde grond veilig af te voeren. Dat zal zeker een half jaar in beslag nemen. Pas daarna kunnen we echt beginnen met de bodemsanering. We informeren u over het vervolgproces en de planning via de website en zullen – net als voorgaande jaren – nauw contact houden met de klankbordgroep over de voortgang.

Planning en stand van zaken voorbereidende werkzaamheden

Ter voorbereiding van de herontwikkeling tot bedrijventerrein is de damwandconstructie de afgelopen maanden verbeterd. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat de damwandconstructie nog minimaal 50 jaar mee kan. De werkzaamheden zijn 27 maart afgerond. De staat van de damwandconstructie blijven we periodiek monitoren. De komende maanden staan nu nog werkzaamheden ingepland om het verlaagde deel van het terrein op te hogen.

Hersaneren voor verdere ontwikkeling
De Stormpolderdijk wordt ontwikkeld tot een nieuw hoogwaardig bedrijventerrein. Uit gedegen onderzoek blijkt dat we het voormalige EMK-terrein op een veilige manier kunnen saneren en opnieuw kunnen benutten. We maken er een prettige plek van voor ondernemers en bewoners. Met ruimte voor bedrijven en een groenstrook langs de kades die een weids uitzicht biedt over de Hollandsche IJssel en de Sliksloot.