14 maart 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Krimpen aan den IJssel, de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard hebben een beslissing genomen over de sanering en herontwikkeling van het voormalig EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel. Het terrein wordt de komende jaren gesaneerd en herontwikkeld, wat betekent dat in 2025 ongeveer 6 hectare bedrijventerrein ter beschikking komt. De komende tijd wordt het plan hiervoor verder uitgewerkt. Dat biedt perspectief aan ondernemers in Krimpen aan den IJssel en de regio.

Op 10 maart 2022 vond het bestuurlijk overleg plaats over de heroriëntatie op het project Stormpolderdijk (voormalig EMK-terrein). Het doel van het overleg was om een definitief besluit te nemen over de voortzetting van het project waarbij eerder meerdere varianten voorlagen. Besloten is om door te gaan met de uitwerking van de voorkeursvariant saneren en herontwikkelen. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal aanbevelingen die gedaan zijn, bijvoorbeeld over het bouwen op AVI-slakken en het periodiek monitoren van de damwanden.

Achtergrond

In juli 2021 onderschreven de partijen al het grote belang van een spoedige hervatting van de hersanering en het bouwrijp maken van het terrein. Partijen konden toen nog geen definitief besluit nemen voor de voorkeursvariant saneren en herontwikkelen omdat voor de verdere uitwerking gewacht werd op de resultaten van een juridisch onderzoek van Pels Rijcken en een review van Deltares op de damwandonderzoeken. In de tussentijd heeft het ministerie van IenW nog een keer gekeken naar de optie van hersanering langs de damwand in combinatie met het plaatsen van een nieuwe damwand.

Resultaten onderzoeken en afwegingen

Juridisch onderzoek

Uit onderzoek blijk dat er geen juridische belemmeringen zijn voor het bouwen op de aanwezige AVI-slakken. Op plekken waar de AVI-slakken door de sanering herschikt worden, is echter niet zeker of dit de rechterlijke toets doorstaat. Hier zijn namelijk geen eenduidige regels voor. Daarom is besloten de slakken bij de sanering zo te herschikken dat ze buiten de te bebouwen delen komen te liggen. In de uitwerking van het plan (volgens variant saneren en herontwikkelen) wordt hiermee rekening gehouden.

Infographic Stormpolderdijk beeldDamwand
Uit de review van de damwandonderzoeken komt naar voren dat de damwandconstructie volgens het geplande ontwerp in de voorkeursvariant verbeterd wordt In dit ontwerp wordt de damwand versterkt en verlaagd en vervolgens afgewerkt met een groenstrook langs de Sliksloot. De groenstrook wordt aangelegd op een meter dikke kleilaag die functioneert als een dijk. De damwandconstructie voldoet daarmee aan de meest recente normen en richtlijnen. De aanbeveling van het Ingenieursbureau Rotterdam om periodieke monitoring in te zetten bij de damwanden is daarbij overgenomen. De damwand is na de versteviging voldoende robuust voor de komende 50 jaar. Uit de heroverweging van een extra sanering langs damwanden door het ministerie van IenW komt verder naar voren dat de kosten niet opwegen tegen de baten in de vorm van extra uitgeefbaar terrein. De heroverweging heeft daardoor niet tot andere conclusies geleid.

Vervolgproces en planning

De komende periode wordt in opdracht van het ministerie van IenW de variant saneren en herontwikkeling verder uitgewerkt in een plan. Het plan wordt daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de provincie als bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. Onderdeel van deze beoordeling is een consultatieronde van omwonenden en ondernemers. In 2022 vinden naar verwachting de werkzaamheden plaats die nodig zijn voor de versteviging van de damwand. De koopovereenkomst tussen gemeente en ministerie en het gemeentelijk verkavelingsplan worden aangepast, passend bij de gekozen variant. Er komen ook aanvullende afspraken bij de uitgifte van bouwkavels rekening houdend met de herschikking AVI-slakken en de versteviging van de damwand. Na goedkeuring wordt met het plan gestart in 2023.  

Op de hoogte blijven

Op de projectwebsite stormpolderdijk.nl zal nieuwe informatie over de voortgang van het project en de werkzaamheden worden gecommuniceerd.