Skip to main content

Uitbreiding IBC-voorzieningen vanwege meer regenval

13 juli 2021

Het huidige IBC-systeem van Stormpolderdijk is niet ingericht om langdurige (extreme) neerslag op het zuidelijke onverharde terreindeel te verwerken. In mei 2021 bleek de hoeveelheid neerslag veel groter dan gemiddeld. Dit had een meetbaar effect op zowel het onttrokken debiet als de grondwaterstanden bij de damwand langs de Sliksloot en Hollandsche IJssel. Deze liepen tijdelijk plaatselijk op tot bijna +2 m NAP (het alarmeringspeil) waarbij een niveau van +1,5 m NAP (signaleringsniveau) wenselijk is. Er zijn direct maatregelen ingezet en we zien de grondwaterstanden weer dalen. De situatie heeft wel zichtbaar gemaakt dat het huidige IBC-systeem niet voldoet in dit soort situaties. Deze en volgende week gaan we daarom extra maatregelen inzetten om het IBC-systeem meer robuust te maken. Dan zijn we als er meer regenval komt goed voorbereid.

Huidige systeem en neerslag
Het huidige IBC- systeem is niet ingericht om langdurige (extreme) neerslag te verwerken. De infiltratie van het regenwater op het zuidelijke onverharde terreindeel heeft als gevolg dat er (bij regenval) meer grondwater onttrokken en gezuiverd moet worden. Dit om te voldoen aan de eisen van de IBC-maatregel met betrekking tot de grondwaterstand nabij de damwand. Na de aanleg van de interceptiedrain (zomer 2020) is er geen instroom meer van grondwater uit de Stormpolderdijk. De hoeveelheid te onttrekken grondwater is in de huidige tijdelijke situatie meer afhankelijk geworden van de hoeveelheid regenval.

Wat houden de maatregelen in?

  • Eerst zijn er directe maatregelen ingezet. Het gaat om het intensiever monitoren van de grondwaterstanden nabij de damwand en het verhogen/maximaliseren van het onttrekkingsdebiet.
  • Aanvullend gaan we de volgende maatregelen nog treffen om het IBC-systeem robuuster te maken:

- Het intensiever monitoren van de grondwaterstanden.

- Het installeren van extra pompcapaciteit (donderdag 15 juli).

- Het minimaliseren van instroom van regenwater door het water dat op het asfalt valt af te voeren naar het bestaande regenwaterstelsel voordat het infiltreert (week van 19 t/m 23 juli).

  • De combinatie van het vergroten van de pompcapaciteit en het beperken van de instroom zijn voldoende om robuuster aan de eisen van de grondwaterstand nabij de damwand te voldoen bij langdurige (extreme) neerslag. De capaciteit van de huidige waterzuivering is groot genoeg om ook de hogere debieten te zuiveren.

IBC voorzieningOorzaak: tijdelijk situatie bovenafdichting zuidelijk terreindeel

Om rekening te houden met regenval is bij sanering van de locatie conform IBC systeem normaliter sprake van bovenafdichting met asfalt. Na gunning van het contract in 2018 voor de sanering en bouwrijp maken is Dura Vermeer is in 2019 begonnen met het bouwrijp maken van het zuidelijk terreindeel. Als onderdeel van de werkzaamheden is het asfalt verwijderd. Hierdoor is er geen bovenafdichting meer die de infiltratie van regenwater op de locatie op het onverharde deel van de zuidkant voorkomt. Dit is een afwijking van wat in de beschikking op de IBC-maatregel is opgenomen. De extra regenval vraagt daarom om aanvullende maatregelen in de tijdelijke situatie.