Skip to main content

Voortgang bodemsanering en herontwikkeling

Raamsaneringsplan (2016)

De aanpak van de bodemsanering wordt binnen de kaders uitgevoerd die zijn aangegeven in het Raamsaneringsplan voor het EMK terrein en de daarop genomen beschikking:

  • Raamsaneringsplan EMK-terrein Krimpen a/d IJssel (22 januari 2016)
  • Beschikking, EMK te Krimpen a/d IJssel, DCMR (28 april 2016)

Uitvoeringsplan bodemsanering (2019)

Op 18 april 2019 is door Dura Vermeer een uitvoeringsplan opgesteld waarin de aanpak van de bodemsanering op grond van de toen bekende bodeminformatie is omschreven. Dit uitvoeringsplan is ingediend bij de DCMR, die  het bevoegde gezag Wet bodembescherming is. Op 27 mei 2019 heeft de DCMR in een brief haar instemming gegeven op het uitvoeringsplan.

Heroriëntatie bodemsanering (2020/2021)

Tijdens de voorbereiding van de bodemsanering in 2020 is gebleken dat de werkelijke situatie in het veld afwijkt van de situatie zoals deze in de ontwerpfase is geïnventariseerd. De afwijkingen hebben betrekking op onder andere de afwijking in hoeveelheden met EMK stoffen verontreinigde bodem (in horizontale en verticale richting), de aanwezigheid van PFAS in de toegepaste AVI-slakken en uitloging hiervan naar het grondwater en de afwijkende constructie en kwaliteit van de damwanden langs de Hollandsche IJssel en de Sliksloot. Daarnaast speelde de stagnatie in de afzet en verwerking van thermisch te reinigen grond en de nuttige toepassing van thermisch gereinigde grond een grote rol in de uitvoerbaarheid van het project.

Deze afwijkingen hebben geleid tot een heroriëntatie van de bodemsanering en ontwikkeling van het voormalig EMK-terrein. In deze heroriëntatie zijn verschillende uitvoeringsvarianten met elkaar vergeleken om te komen tot een herziene uitvoering van de bodemsanering en ontwikkeling van het terrein die door alle partijen binnen dit bodemvraagstuk kunnen worden gedragen.

Op basis van deze variantenstudie is door het Ministerie IenW (in samenspraak met haar bestuurlijke partners: Provincie Zuid-Holland, Gemeente Krimpen aan den IJssel en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) een bestuurlijk besluit genomen over de verdere aanpak van de bodemverontreiniging.

Melding wijzigingen en nieuw uitvoeringsplan (2021/2022)

Op 3 augustus 2021 is bij de DCMR een melding ingediend met het verzoek om de memo “Wijziging verontreinigingssituatie” van 28 juli 2021 met daarbij als bijlagen 4 verificatie bodemonderzoeken te beoordelen.

Het ministerie heeft op 29 maart 2022 door middel van een melding de DCMR geïnformeerd over de aanwezigheid van PFAS op de locatie. Het onderzoek is gerapporteerd in de memo “Indicatief- en aanvullend bodem- en grondwateronderzoek PFAS op het terrein Stormpolderdijk” van 29 maart 2022.

Het bevoegde gezag heeft deze wijzigingen aangenomen en verwerkt in twee adviesbrieven:

  • Wijziging verontreinigingssituatie (15 september 2021)
  • Bodem- en grondwateronderzoek PFAS (03 mei 2022)

De DCMR heeft in de adviesbrieven aangegeven dat de conclusies in de beoordeelde memo’s voldoen aan het bodemsaneringsbeleid van de provincie Zuid-Holland. De resultaten van de onderzoeken dienen te worden meegenomen in de verder uit te werken saneringsvariant voor een nieuw in te dienen uitvoeringsplan.

Alle (onderzoeks)rapporten en de adviesbrieven van de DCMR zijn terug te vinden op de website onder de knop "rapporten".

Bestuurlijk besluit (2022)

Op 10 maart 2022 is het bestuurlijk besluit genomen dat richting geeft voor de uiteindelijke uitvoeringsvariant van de bodemsanering en herontwikkeling van het voormalig EMK terrein. Hierbij besloten om een uitvoeringsvariant uit te voeren dat gericht is om het terrein functiegericht, proportioneel en qua wat technisch mogelijk is zo schoon mogelijk te krijgen. Binnen deze uitvoeringsvariant worden de vrijkomende AVI-slakken uit de saneringsvakken en bij het bouwrijpmaken alleen herschikt op de terreindelen die niet worden uitgegeven als bouwlocatie. Daarnaast zullen  de huidige damwandconstructie van de Hollandsche IJssel en de Sliksloot verbeterd worden door het aanbrengen van groutankers. De damwand behoeft niet te worden vervangen.