Skip to main content

Pas op de plaats voor een heroriëntatie van het project

23 juli 2020

Nieuwe inzichten en een voortdurende onzekerheid over het tijdstip waarop de bodemsanering kan starten, ten gevolge van de eerder gemelde TGG-problematiek (met de Nieuwsbrieven nummers 3 en 4), hebben de opdrachtgever doen besluiten tot het maken van een pas op de plaats voor het vervolg van het project sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk. In goed overleg met de betrokken bestuurlijke partners, de gemeente, de provincie en het hoogheemraadschap stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een stappenplan op, waarvan de heroriëntatie een onderdeel is.

Herorientatie

In de ontwerpfase heeft de aannemer Dura Vermeer meerdere technische onderzoeken uitgevoerd. Hieruit is onder meer naar voren gekomen dat de huidige staat van de stalen damwand langs de Sliksloot een veilige diepere ontgraving tijdens de bodemsanering, belemmert. Hiervoor is het plaatsen van een nieuwe damwand noodzakelijk. Daarnaast is gebleken, dat de huidige omvang van de verontreiniging groter is dan voorzien en zijn er meer ondergrondse obstakels aan het licht gekomen. De hieruit voortvloeiende meerkosten zijn voldoende reden om de tijd te nemen voor een zorgvuldige heroriëntatie.

De partners werken de komende maanden een stappenplan uit. Hierin worden mogelijke ontwikkelvarianten voor de Stormpolderdijk onder de loep genomen. Het is de bedoeling om de resultaten eind september gereed te hebben en met de betrokken partijen te delen. Het proces moet leiden tot een technisch en financieel haalbare keuze voor de verdere voortgang van het werk.