19 december 2019

In de nieuwsbrieven nummers 3 en 4 hebben we u geïnformeerd over de oorzaak van het moeten uitstellen van de start van de bodemsanering: het niet kunnen innemen van verontreinigde grond door verwerkers, die deze grond thermisch moeten reinigen. De afgelopen maanden hebben betrokken partijen intensief overlegd gevoerd met als doel de afzet van thermisch gereinigde grond (TGG) weer op gang te brengen, waarmee een belangrijke factor van de stagnatie van de inname wordt weggenomen. Alle daarvoor benodigde onderzoeken zijn afgerond en besproken. Het daaruit voortgekomen advies ligt sinds enkele dagen bij het Ministerie. Wat de inhoud van het advies is en of het wordt overgenomen is ons op dit moment niet bekend.

Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben gezamenlijk gezocht naar mogelijke oplossingen om de ontstane vertraging zo veel mogelijk in te lopen. Het wijzigen van de oorspronkelijke fasering van het werk is als meest optimale oplossing naar voren gekomen. Deze wijziging ligt momenteel ter goedkeuring bij het Ministerie. Bij instemming met de herziene fasering start Dura Vermeer medio maart 2020 met Fase 1: het bouwrijp maken van het niet verontreinigde zuidelijke terrein. Bij deze werkzaamheden komt dus geen verontreinigde grond vrij, zijn er geen risico’s ten gevolge van het uitdampen van stoffen naar de lucht, kan het grondwerk plaatsvinden in de open lucht en wordt geen grond ter reiniging afgevoerd naar de thermische reiniger.
De feitelijke bodemsanering die binnen een tent op onderdruk wordt uitgevoerd, zou dan als Fase 2 na de zomervakantie van 2020 kunnen beginnen. Onze verwachting is dat de oorzaken van de stagnatie met betrekking tot de TGG dan zullen zijn weggenomen.