Skip to main content

Beschikking op bezwaar Uitvoeringsplan bodemsanering 2.0 ontvangen

9 februari 2024

photo unsplash Scott GrahamVan de DCMR ontvingen we gisteren een beschikking op het bezwaar Uitvoeringsplan bodemsanering 2.0. Het bezwaar is naar voren gebracht door het “Comité Betere Aanpak EMK-gifterrein’. In de beschikking laat de DCMR weten dat er geen aanleiding is om het primaire besluit, de instemming met het uitvoeringsplan bodemsanering 2.0, te herzien. De DCMR had hiervoor advies gevraagd aan de provinciale bezwarencommissie. Deze heeft in een hoorzitting op 2 november 2023 jl. de bezwaren behandeld en advies uitgebracht aan het college.  

Handhaving primair besluit
Het college heeft het advies van de provinciale bezwarencommissie d.d. 22 december 2023 en kenmerk RB-2023-100 overgenomen. Bezwaarde is ontvankelijk in deze procedure. Het college handhaaft het (primaire) besluit, tot instemming met het voornoemde saneringsplan, onder aanvulling van de aanvraag met een geactualiseerde planning en het definitieve rapport “Afweging herschikken AVI-slakken Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel”, d.d. 14 oktober 2022”. Voorts geldt het gestelde in het advies van de bezwarencommissie, waar relevant, als aanvullende motivering van het besluit.

Beroep
Ingevolge artikel 6:7, en bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan tegen deze beschikking binnen zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld.

Stukken
Alle stukken die horen bij het besluit zijn in te zien en te downloaden: Beschikking versie 2 Uitvoeringsplan 2.0 Stormpolderdijk EMK. Op de totstandkoming van dit besluit zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Aanvullingswet bodem Omgevingswet, de Wbb en de Omgevingsverordening Zuid-Holland van toepassing.