Skip to main content

Beschikking DCMR uitvoeringsplan gepubliceerd

EMK UP14 juni 2023

De provincie Zuid-Holland heeft op 12 juni 2023 de beschikking van de DCMR Milieudienst Rijnmond voor het Uitvoeringsplan 2.0 Stormpolderdijk (voormalig EMK-terrein) gepubliceerd. In de beschikking geeft de DCMR Milieudienst Rijnmond aan dat het uitvoeringsplan past binnen het raamsaneringsplan EMK en invulling geeft aan de uitvoering van de bodemsanering.

Aanleiding

Het vernieuwde uitvoeringsplan is door de opdrachtgever het ministerie van IenW op 18 april 2023 ingediend bij het bevoegd gezag de provincie Zuid-Holland. In deze melding heeft het ministerie van IenW gevraagd om het Uitvoeringsplan 2.0 Stormpolderdijk (voormalig EMK-terrein) te Krimpen aan den IJssel te beoordelen en een beschikking af te geven. Dit uitvoeringsplan is opgesteld door DuraVermeer en het ministerie van IenW.

Bij de melding zijn ingediend:

  • een meldingsformulier met kadastrale tekening met de contour van de sanering;
  • het rapport "Uitvoeringsplan Bodemsanering 2.0 Bodemsanering, Bouwrijp maken, Verbeterde damwandconstructie, Beheersfase en Nazorg - EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel" versie 2.0 van 15 december 2022 met kenmerk 02R17197-0005 C18001.

Behandeling DCMR

Bij ernstige bodemverontreiniging zoals op het voormalig EMK-terrein beslist het bevoegd gezag over een saneringsplan. DCMR Milieudienst Rijnmond voert deze taak namens het bevoegd gezag de provincie Zuid-Holland uit in het kader van de Wet bodembescherming. De melding is door de DCMR Milieudienst Rijnmond behandeld onder Wbb locatiecode AA054200563, met zaaknummer 2089644.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar maken tegen deze beschikking. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van de provincie Zuid-Holland. Een bezwaarschrift indienen kan binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze (zie artikelen 3:41 en 3:42 Awb) is bekendgemaakt.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • dagtekening;
  • het kenmerk van de beschikking 2089644 waartegen bezwaar wordt gemaakt;
  • de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ter attentie van het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. De DCMR Milieudienst handelt de bezwaren af en heeft daarom een kopie nodig van het bezwaarschrift. Deze dient verstuurd te worden naar: DCMR Milieudienst Rijnmond, bureau Bodem, Postbus 843, 3100 AV SCHIEDAM.

Bovenstaande stappen met betrekking tot het indienen van een bezwaar staan ook beschreven bij Bezwaar tegen beslissing provincie - Provincie Zuid-Holland.

De beschikking en het uitvoeringsplan 2.0 zijn op deze website beschikbaar in het overzicht Saneringsplan/Uitvoeringsplan.