Skip to main content

Aangepaste planning en vervolg

19 oktober 2021

Tijdens het bestuurlijk overleg van 15 juli jl. hebben de partijen het voornemen uitgesproken door te gaan met de uitwerking van variant 3 (saneren en herontwikkelen), waar eerder al de voorkeur voor uit is gesproken. Voor de verdere uitwerking van variant 3 zijn de resultaten van nog twee onderzoeken nodig.

De oplevering van de onderzoeken duurt langer dan eerder aangegeven. We hechten veel waarde aan het zorgvuldig afronden van alle onderzoeken voorafgaand aan het bestuurlijke overleg. Het bestuurlijk overleg is daarom verzet naar medio december.

Onderstaand beeld (klik op de afbeelding voor een grotere weergave) geeft in grote lijnen zicht op de belangrijkste mijlpalen van het project en de planning. De planning is op basis van de voortgang van de twee onderzoeken iets opgeschoven en aangepast. Kijk voor de meest actuele versie altijd even op https://www.stormpolderdijk.nl/agenda.

Planning voor website versie 20210923

Tijdens het bestuurlijk overleg van 15 juli jl. hebben de partijen het voornemen uitgesproken door te gaan met de uitwerking van variant 3 (saneren en herontwikkelen), waar eerder al de voorkeur voor uit is gesproken. Voor de verdere uitwerking van variant 3 zijn de resultaten van nog twee onderzoeken nodig. Het gaat om:
1. Het juridisch advies van Pels Rijcken waarin de vraag wordt beantwoord of er juridische belemmeringen zijn om na sanering op de aanwezige AVI-slakken te bouwen.
2. De review van Deltares op de eerder uitgevoerde onderzoeken naar de damwandconstructie. Deze second opinion is uitgezet door het ministerie van IenW. In de second opinion wordt de vraag beantwoord of straks de verbeterde damwandconstructie, zoals door Dura Vermeer uitgewerkt, voldoende robuust is gedurende de restlevensduur van 50 jaar.

Wat is de stand van zaken?

Het juridisch advies van Pels Rijcken ligt inmiddels in concept bij de DCMR en de provincie. Deze week wordt het advies definitief gemaakt. Hierna wordt het advies door de gedeputeerde ter informatie opgestuurd aan Provinciale Staten en kan iedereen er daarna over beschikken.

De review van Deltares op de eerder uitgevoerde onderzoeken naar de damwandconstructie is nog niet afgerond. Deltares kan geen eindoordeel geven op de gestelde vraag, omdat nog niet alle berekeningen en onderzoeken voor de verbeterde damwandconstructie door Dura Vermeer gereed zijn. Hiervoor is het onder andere van belang dat de laatste technische onderzoeken zijn afgerond, zoals het onderzoek naar de dikte van de sliblaag en van de stortstenen onder water nabij de damwanden.

Naar verwachting zijn de definitieve berekeningen (inclusief de onderbouwing met de laatste onderzoeken) eind oktober door Dura Vermeer afgerond. Deze berekeningen worden dan nog namens de opdrachtgever geverifieerd door het Ingenieursbureau Rotterdam. Na goedkeuring worden de resultaten voorgelegd aan Deltares om de review in november af te ronden.