Skip to main content

Verbeterde afvoer regenwater

21 juli 2021

Om te voorkomen dat regenwater vanaf het asfalt het onverharde terreindeel (reeds bouwrijp gemaakte deel van de IBC-locatie) instroomt zijn waterkeringen (dijkjes) op de randen van het asfalt aangebracht. Dit opgevangen regenwater wordt via een drain (afvoerpijp) via de bestaande regenwaterafvoer geloosd.

Afwatering 2Afwatering 2