Nieuws

 

11 juni 2019
Beheer IBC-waterzuivering
Vanaf 11 juni neemt Dura Vermeer de IBC-waterzuivering op het EMK-terrein over van de DCMR met een nieuwe tijdelijke installatie. Dura Vermeer is vanaf deze datum verantwoordelijk voor de installatie en de lozing van het gezuiverde water.

De bestaande installatie wordt op donderdag 13 e n vrijdag 14 juni door Strukton ontmanteld en afgevoerd met 2 a 3 vrachtauto’s. Daarna wordt de opstelplaats opgeruimd en schoongemaakt.

Tijdens de sanering van het EMK-terrein wordt een geheel nieuwe installatie gebruikt, welke op de voormalige gemeentewerf opgebouwd wordt in een tijdelijke loods.

Mocht u vragen of klachten hebben over deze installatie, dan kunt u bellen met 06-532599416, een whatsapp bericht sturen naar dit nummer of een e-mail aan vragenoveremk@gmail.com.

 

3 mei 2019
Geplande werkzaamheden 6 – 24 mei 2019
In de periode tussen maandag 6 mei en vrijdag 24 mei 2019, voert Dura Vermeer diverse werkzaamheden uit op de Stormpolderdijk.

Er worden circa 20 sonderingen uitgevoerd om de bodemlagen in kaart te brengen. Het sonderen gebeurt met een sondeerwagen. Voorafgaand aan de sonderingen boort een sonische boorstelling de gaten voor. Over het algemeen zal de omgeving hier weinig van merken; overlast wordt dan ook niet verwacht. Wél kan er enig geluidshinder optreden bij het doorboren van het asfalt, dat voorafgaande aan het sonderen nodig is op de 20 sondeerlocaties.

 

24 april 2019
Bodemsanering Stormpolderdijk wordt gefaseerd (persbericht)
Opdrachtgever het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Opdrachtnemer Dura Vermeer zijn helaas geconfronteerd met een vertraging van de bodemsanering van de Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel. Stagnatie van de afzet van gereinigde grond in projecten en infrastructurele werken is hiervan de oorzaak.

In oktober 2018 is Dura Vermeer gestart met de voorbereidingen voor de grootschalige bodemsanering van de Stormpolderdijk, ook bekend als het voormalige EMK-terrein. Dit op basis van het met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gesloten uitvoeringscontract. In mei van dit jaar zou de tent, waarbinnen de ontgraving van de verontreinigde grond onder gecontroleerde omstandigheden zou plaatsvinden, worden opgebouwd. Dit heeft u kunnen lezen in onze vorige digitale nieuwsbrief.

Een belangrijk deel van de vrijkomende grond moet thermisch worden gereinigd (verbranden bij hoge temperatuur). Dit gebeurt door een erkende verwerker. Recentelijk hebben de erkende verwerkers Dura Vermeer te kennen gegeven dat zij tot nader order geen grond ter reiniging  innemen. Hun bestaande voorraden thermisch gereinigde grond zijn groot en kunnen momenteel niet in de markt worden afgezet. Dit komt doordat de kwaliteit van thermisch gereinigde grond momenteel landelijk ter discussie staat.  

De staatssecretaris van het Ministerie van I&W heeft besloten een onderzoek in te stellen. Totdat er meer duidelijkheid is, zowel milieutechnisch als politiek-bestuurlijk, is er sprake van stagnatie. Een onverwachte ontwikkeling, die op landelijk niveau speelt en waarop Dura Vermeer geen enkele invloed heeft.

Consequenties voor het project Stormpolderdijk
Opdrachtgever en Opdrachtnemer beraden zich momenteel op de ontstane situatie. Gezamenlijk wordt bekeken welke onderdelen van het werk doorgang kunnen vinden.

Daarnaast is het Ministerie in overleg met de branche van grondreinigers om tot afspraken te komen, die er toe moeten leiden dat de kwaliteit van thermisch gereinigde grond weer wordt gegarandeerd.

De vertraging voor de sanering van de Stormpolderdijk is afhankelijk van de uitkomst van dit overleg, maar zal in ieder geval 6 maanden gaan bedragen.

Wij hebben u hiermee zo goed als momenteel mogelijk is geïnformeerd. Zoals altijd zijn we bereid uw vragen te beantwoorden. Op deze website vindt u de mogelijkheden om met ons in contact te treden.

Een PDF-versie van dit bericht vindt u op de pagina Nieuwsbrieven.

 

26 maart 2019
Plaatsen peilbuizen
Vrijdag 29 maart plaatst Dura Vermeer een aantal peilbuizen, waarmee de grondwaterstand nabij de damwand in de tijd kan worden gevolgd. Dit gebeurt in het kader van het in stand houden van de IBC-beheersmaatregelen (Isoleren, Beheersen, Controleren) en de overdracht van deze taken van Str
ukton naar Dura Vermeer.

Er wordt gewerkt met een kleine boorstelling. De installatie boort door het asfalt heen, brengt de peilbuis op de vereiste diepte, waarna het boorgat wordt afgedicht. De kans op geurhinder is beperkt. Wel kan hinder worden ervaren door het geluid dat de boorstelling produceert.

De werkzaamheden starten om 07.00 uur en zijn voor het einde van de werkdag gereed.

 

21 maart 2019
Tijdelijke opslag betonpuin en menggranulaatInmiddels is Dura Vermeer gestart met de sanering van de voormalige gemeentewerf naast het EMK-terrein. Op dit moment wordt de toekomstige kabel en leidingen sleuf gegraven om vervolgens aangevuld te worden met zand. Het vrijkomende vervuilde materiaal wordt afgevoerd met gesloten vrachtwagens.

Op het terrein is ook schoon betonpuin en menggranulaat (mengsel van gemalen baksteen/beton etc.) aanwezig. Dit schone materiaal zet Dura Vermeer tijdelijk in opslag om later weer te gebruiken als afdekking van het terrein. De tijdelijke opslag vindt plaats in de zuid-oost hoek van het EMK-terrein op het aanwezige asfalt (zie onderstaand kaartje). Gezien de samenstelling van dit materiaal verwacht Dura Vermeer niet dat er stofoverlast voor de omgeving zal zijn, mocht blijken dat dat er toch stofhinder optreedt dan dekken zij het materiaal af met doek of zeil.

De inrichting van de tijdelijke opslag start vanaf vrijdag 22 maart aanstaande.

 

5 maart 2019
Start werkzaamheden StormpolderdijkDeze week is Dura Vermeer gestart met de werkzaamheden naast het voormalige EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel. De eerste werkzaamheden betreffen de sanering van het voormalige gemeentewerf aan de Schaardijk 11 in de Stormpolder. Nadat dit terrein is gesaneerd, wordt het ingericht als ketenterrein. Naast een bouwkeet plaatst Dura Vermeer hier een grote waterzuivering om het vrijkomende vervuilde grondwater van het EMK-terrein te zuiveren voordat het geloosd kan worden in de Hollandsche IJssel. De sanering van het EMK-terrein zelf start later dit jaar.

 

27 februari 2019
Tijdelijke verkeersafsluiting SchaardijkTussen 4 maart 2019 en 3 mei 2019 is de Schaardijk op de Stormpolder te Krimpen aan den IJssel doordeweeks afgesloten tussen 07.00 uur en 17.00 uur. De afsluiting staat op de weg tussen Schaardijk 15 en Stormpolder 7/8. Het verkeer wordt middels tijdelijke bewegwijzering omgeleid. De omleiding loopt vanaf de Industrieweg via de Van Utrechtweg richting de Schaardijk. De maatregel is nodig, omdat aannemer Dura Vermeer op 4 maart aanstaande start met grondwerk op het voormalige gemeentedepot aan de Schaardijk 11. Dit ten behoeve van de aanleg van haar werkterrein. Het werkterrein wordt vochtig gehouden. Omgevingshinder door verwaaiing van stof- en gronddeeltjes wordt daarmee voorkomen.

Achtergrond
Omdat de grond plaatselijk verontreinigd is met zware metalen, Pcb’s en een geringe hoeveelheid asbest, is een beperkte bodemsanering van het voormalige gemeenteterrein noodzakelijk. Het verontreinigde deel van de ontgraven grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Dit vindt plaats in enkele afgesloten vrachtauto’s. De kwaliteit van de overige grond is zodanig, dat deze binnen het project mag worden hergebruikt. Deze grond wordt toegepast om het aan de overzijde van de Schaardijk laaggelegen terreindeel op te hogen. Hierdoor is er sprake van transporten, die de Schaardijk kruisen. Dit gegeven, samen met de onoverzichtelijke verkeersituatie ter plekke, heeft Dura Vermeer in overleg met de gemeente er toe doen besluiten de Schaardijk tijdelijk voor het reguliere verkeer af te sluiten.

Toekomstige afsluiting van de Schaardijk (continu)
Vanaf maandag 6 mei 2019 tot einde 2021 wordt het bovengenoemde deel van de Schaardijk continu afgesloten. Deze afsluiting is noodzakelijk voor het verkeersveilig kunnen uitvoeren van de grootschalige bodemsanering van de Stormpolderdijk oftewel het voormalige EMK-terrein. Nadere berichtgeving hierover volgt.

 

18 februari 2019
Inspectie damwand
Vandaag wordt in opdracht van Dura Vermeer een specialistisch onderzoek naar de huidige kwaliteit van de damwand langs de Hollandsche IJssel uitgevoerd. Het deel van de damwand dat zich boven de waterspiegel bevindt, wordt geïnspecteerd vanaf een ponton. Voor de inspectie van de onder water gelegen delen voert een gespecialiseerde duikploeg dit onderzoek uit. Rijkswaterstaat heeft, onder vermelding van een aantal voorwaarden, ingestemd met de uitvoering van deze inspectie. De verwachte hinder voor de omgeving is nihil.

 

7 februari 2019
Plaatsing koolfilter t.b.v. zuivering grondwater
Strukton plaatst vandaag een nieuw koolfilter voor het zuiveren van het opgepompte grondwater. Dit in het kader van de beheersmaatregelen. Verdere werkzaamheden vinden vandaag niet plaats. Het onttrekkingssysteem en de grondwaterzuiveringsinstallatie worden op maandag 11 februari 2019 weer in bedrijf genomen.

 

24 januari 2019
Metingen waterbodem
Tijdens de uitvoering van de sanering zet Dura Vermeer schepen in voor de aan- en afvoer van materialen. De ligplaats waar deze schepen geladen en gelost gaan worden, wordt ingericht aan de oostzijde van de voormalige gemeentewerf. Ter voorbereiding hierop gaat Dura Vermeer op donderdag 24 januari 2019 de waterbodem van de Hollandsche IJssel inmeten, ter plekke van de toekomstige ligplaats. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u bellen met 06-53599416 of mailen met vragenoveremk@gmail.com.

 

11 januari 2019
Dura Vermeer zet drone in
Op vrijdag 11 januari 2019 gaat Dura Vermeer met behulp van een drone de hoogteligging van het werkterrein inmeten. De gegevens worden vervolgens in een 3-dimensionaal bodemmodel ingevoerd, dat wordt ingezet voor de bodemsanering en het overige grondwerk.

 

8 januari 2019
Nieuwsbrief omwonenden
In de kerstvakantie is een eerste (nog papieren) nieuwsbrief verspreid onder de omwonenden van de Stormpolderdijk. U vindt hem op de pagina ‘Nieuwsbrieven‘. In deze brief werd u gevraagd mee te doen aan een omgevingsonderzoek, mogelijk tot 6 januari 2019, later verlengd tot 20 januari 2019. De termijn is afgesloten.

 

7 december 2018
Bodemonderzoek op de Stormpolderdijk afgerond

Inmiddels is het bodemonderzoek (uitgevoerd van 26 tot 30 november) afgerond. De werkzaamheden zijn geheel volgens planning verlopen. Op bovenstaande foto ziet u de installatie waarmee de grond is opgeboord en waaruit grondmonsters zijn verzameld. Deze monsters zijn voor onderzoek naar een het laboratorium gebracht. Met de verkregen analyseresultaten gaat Dura Vermeer het bestaande raamsaneringsplan nader uitwerken tot een uitvoeringsplan bodemsanering.

 

8 november 2018

Sinds begin november voeren de leden van de kernteams van Dura Vermeer en de Opdrachtgever geregeld werkoverleg over de Stormpolderdijk. Momenteel is Dura Vermeer bezig met aanvragen van de vergunningen, die nodig om de werkzaamheden op de saneringslocatie te kunnen uitvoeren. Overleg met verschillende bevoegde instanties, de gemeente, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap en de nutsbedrijven maakt hiervan deel uit.

 

26 oktober 2018
Uitvoeringscontract Stormpolderdijk getekend! (persbericht)
Vrijdag 5 oktober 2018 is een belangrijke stap gezet op weg naar de herontwikkeling van het terrein Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel, voorheen bekend als het ‘EMK-terrein’. Die dag verstreek de wettelijke termijn voor het indienen van bezwaren en kon het werk definitief worden gegund aan de aannemer met de beste prijs-kwaliteitsverhouding: Dura Vermeer. De heren drs. P.R. Heij, Directeur-Generaal Water en Bodem van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en ir. T. Winter, lid van de Raad van bestuur van de Dura Vermeer Groep N.V., hebben op vrijdag 26 oktober 2018 hun handtekeningen gezet onder het uitvoeringscontract.

Dura Vermeer gaat aan de slag met de voorbereidingen, te beginnen met het aanvragen van vergunningen. In het voorjaar van 2019 is een feestelijke start van de werkzaamheden gepland met ‘de eerste schep’.

De locatie EMK had de afgelopen honderd jaar steeds een industriële bestemming, met een aanzienlijke bodemverontreiniging tot gevolg. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de bovengrondse infrastructuur verwijderd en zijn er sanerende maatregelen getroffen, die ervoor zorgden dat de risico’s voor mens en milieu werden weggenomen. Maar een definitieve aanpak van dit vervuilingsprobleem, nodig om herontwikkeling mogelijk te maken, heeft lang op zich laten wachten. De opdracht aan Dura Vermeer is om het terrein te saneren en vervolgens bouwrijp te maken voor de herontwikkeling. Na de sanering neemt de gemeente Krimpen aan den IJssel het terrein over van de huidige eigenaar, het Rijk, om de herinrichting tot bedrijventerrein ter hand te nemen.

Het Ministerie van I&W, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn blij dat met de contractondertekening met Dura Vermeer een nieuwe fase aanbreekt. Arjan Neeleman, wethouder van de gemeente Krimpen aan den IJssel: ‘Na jaren komt er in de Stormpolder weer ruimte voor bedrijven die willen uitbreiden of die onderdeel willen worden van het centrum van maakindustrie dat de Stormpolder is.’

Robbert Brandt en Mirjam Prins zijn door het Ministerie aangesteld als regievoerders van de sanering van het terrein aan de Stormpolderdijk. Volg het nieuws op de projectwebsite https://stormpolderdijk.nl.

 

12 oktober 2018
Vandaag hebben de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, in de aanloop naar de ondertekening van het uitvoeringscontract, nader kennis met elkaar gemaakt. Dit verliep in een ontspannen en open sfeer. Tijdens de afsluitende lunch vonden de contractmanager, de technisch manager en omgevingsmanager van beide partijen al snel aansluiting bij hun ‘counter part’. Een bemoedigend begin van het project Stormpolderdijk!

 

5 oktober 2018
De definitieve gunning is een feit.  Door geen van de inschrijvende aannemers  is gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het indienen van bezwaar tegen de voorlopige gunning, zoals bekend gemaakt op 14 september. Dit betekent dat binnenkort tot ondertekening  van het uitvoeringscontract kan worden overgegaan.

 

4 september 2018
Het Ministerie van I&W informeert de vijf aannemers die op 20 juli 2018 een offerte hebben ingediend over het voornemen tot gunning.

 

14 augustus 2018
In het kader van de aanbesteding van de sanering en het bouwrijp maken van het voormalige EMK-terrein hebben vijf aannemers op 20 juli 2018 een offerte ingediend. In de week van 6 – 9 augustus heeft een beoordelingscommissie, waarin zes organisaties zijn vertegenwoordigd, deze offertes inhoudelijk beoordeeld. Momenteel worden de resultaten daarvan verwerkt.

Het aanbestedingsteam Stormpolderdijk. V.l.n.r. Arthur van de Velde en Gerben van der Sterren (beide van de VOF TTE-Geofoxx), Bas Oosterom (voorzitter namens de aanbestedende dienst DCMR) en René Vreugdenhil (VOF TTE-Geofoxx).

Marianne de Wild (vertegenwoordiger van de ondernemers Stormpolder, links op de foto) krijgt van Mirjam Prins (regievoerder) bloemen overhandigd als dank voor haar werk in de beoordelingscommissie.

 

20 juli 2018
DCMR ontvangt de offertes van de vijf aannemers, die in het voortraject zijn geselecteerd, om een aanbieding te mogen doen.