Nieuws

 

18 februari 2019
Inspectie damwand
Vandaag wordt in opdracht van Dura Vermeer een specialistisch onderzoek naar de huidige kwaliteit van de damwand langs de Hollandsche IJssel uitgevoerd. Het deel van de damwand dat zich boven de waterspiegel bevindt, wordt geïnspecteerd vanaf een ponton. Voor de inspectie van de onder water gelegen delen voert een gespecialiseerde duikploeg dit onderzoek uit. Rijkswaterstaat heeft, onder vermelding van een aantal voorwaarden, ingestemd met de uitvoering van deze inspectie. De verwachte hinder voor de omgeving is nihil.

 

7 februari 2019
Plaatsing koolfilter t.b.v. zuivering grondwater
Strukton plaatst vandaag een nieuw koolfilter voor het zuiveren van het opgepompte grondwater. Dit in het kader van de beheersmaatregelen. Verdere werkzaamheden vinden vandaag niet plaats. Het onttrekkingssysteem en de grondwaterzuiveringsinstallatie worden op maandag 11 februari 2019 weer in bedrijf genomen.

 

24 januari 2019
Metingen waterbodem
Tijdens de uitvoering van de sanering zet Dura Vermeer schepen in voor de aan- en afvoer van materialen. De ligplaats waar deze schepen geladen en gelost gaan worden, wordt ingericht aan de oostzijde van de voormalige gemeentewerf. Ter voorbereiding hierop gaat Dura Vermeer op donderdag 24 januari 2019 de waterbodem van de Hollandsche IJssel inmeten, ter plekke van de toekomstige ligplaats. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u bellen met 06-53599416 of mailen met vragenoveremk@gmail.com.

 

11 januari 2019
Dura Vermeer zet drone in
Op vrijdag 11 januari 2019 gaat Dura Vermeer met behulp van een drone de hoogteligging van het werkterrein inmeten. De gegevens worden vervolgens in een 3-dimensionaal bodemmodel ingevoerd, dat wordt ingezet voor de bodemsanering en het overige grondwerk.

 

8 januari 2019
Nieuwsbrief omwonenden
In de kerstvakantie is een eerste (nog papieren) nieuwsbrief verspreid onder de omwonenden van de Stormpolderdijk. U vindt hem op de pagina ‘Nieuwsbrieven‘. In deze brief werd u gevraagd mee te doen aan een omgevingsonderzoek, mogelijk tot 6 januari 2019, later verlengd tot 20 januari 2019. De termijn is afgesloten.

 

7 december 2018
Bodemonderzoek op de Stormpolderdijk afgerond

Inmiddels is het bodemonderzoek (uitgevoerd van 26 tot 30 november) afgerond. De werkzaamheden zijn geheel volgens planning verlopen. Op bovenstaande foto ziet u de installatie waarmee de grond is opgeboord en waaruit grondmonsters zijn verzameld. Deze monsters zijn voor onderzoek naar een het laboratorium gebracht. Met de verkregen analyseresultaten gaat Dura Vermeer het bestaande raamsaneringsplan nader uitwerken tot een uitvoeringsplan bodemsanering.

 

8 november 2018

Sinds begin november voeren de leden van de kernteams van Dura Vermeer en de Opdrachtgever geregeld werkoverleg over de Stormpolderdijk. Momenteel is Dura Vermeer bezig met aanvragen van de vergunningen, die nodig om de werkzaamheden op de saneringslocatie te kunnen uitvoeren. Overleg met verschillende bevoegde instanties, de gemeente, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap en de nutsbedrijven maakt hiervan deel uit.

 

26 oktober 2018
Uitvoeringscontract Stormpolderdijk getekend! (persbericht)
Vrijdag 5 oktober 2018 is een belangrijke stap gezet op weg naar de herontwikkeling van het terrein Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel, voorheen bekend als het ‘EMK-terrein’. Die dag verstreek de wettelijke termijn voor het indienen van bezwaren en kon het werk definitief worden gegund aan de aannemer met de beste prijs-kwaliteitsverhouding: Dura Vermeer. De heren drs. P.R. Heij, Directeur-Generaal Water en Bodem van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en ir. T. Winter, lid van de Raad van bestuur van de Dura Vermeer Groep N.V., hebben op vrijdag 26 oktober 2018 hun handtekeningen gezet onder het uitvoeringscontract.

Dura Vermeer gaat aan de slag met de voorbereidingen, te beginnen met het aanvragen van vergunningen. In het voorjaar van 2019 is een feestelijke start van de werkzaamheden gepland met ‘de eerste schep’.

De locatie EMK had de afgelopen honderd jaar steeds een industriële bestemming, met een aanzienlijke bodemverontreiniging tot gevolg. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de bovengrondse infrastructuur verwijderd en zijn er sanerende maatregelen getroffen, die ervoor zorgden dat de risico’s voor mens en milieu werden weggenomen. Maar een definitieve aanpak van dit vervuilingsprobleem, nodig om herontwikkeling mogelijk te maken, heeft lang op zich laten wachten. De opdracht aan Dura Vermeer is om het terrein te saneren en vervolgens bouwrijp te maken voor de herontwikkeling. Na de sanering neemt de gemeente Krimpen aan den IJssel het terrein over van de huidige eigenaar, het Rijk, om de herinrichting tot bedrijventerrein ter hand te nemen.

Het Ministerie van I&W, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn blij dat met de contractondertekening met Dura Vermeer een nieuwe fase aanbreekt. Arjan Neeleman, wethouder van de gemeente Krimpen aan den IJssel: ‘Na jaren komt er in de Stormpolder weer ruimte voor bedrijven die willen uitbreiden of die onderdeel willen worden van het centrum van maakindustrie dat de Stormpolder is.’

Robbert Brandt en Mirjam Prins zijn door het Ministerie aangesteld als regievoerders van de sanering van het terrein aan de Stormpolderdijk. Volg het nieuws op de projectwebsite https://stormpolderdijk.nl.

 

12 oktober 2018
Vandaag hebben de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, in de aanloop naar de ondertekening van het uitvoeringscontract, nader kennis met elkaar gemaakt. Dit verliep in een ontspannen en open sfeer. Tijdens de afsluitende lunch vonden de contractmanager, de technisch manager en omgevingsmanager van beide partijen al snel aansluiting bij hun ‘counter part’. Een bemoedigend begin van het project Stormpolderdijk!

 

5 oktober 2018
De definitieve gunning is een feit.  Door geen van de inschrijvende aannemers  is gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het indienen van bezwaar tegen de voorlopige gunning, zoals bekend gemaakt op 14 september. Dit betekent dat binnenkort tot ondertekening  van het uitvoeringscontract kan worden overgegaan.

 

4 september 2018
Het Ministerie van I&W informeert de vijf aannemers die op 20 juli 2018 een offerte hebben ingediend over het voornemen tot gunning.

 

14 augustus 2018
In het kader van de aanbesteding van de sanering en het bouwrijp maken van het voormalige EMK-terrein hebben vijf aannemers op 20 juli 2018 een offerte ingediend. In de week van 6 – 9 augustus heeft een beoordelingscommissie, waarin zes organisaties zijn vertegenwoordigd, deze offertes inhoudelijk beoordeeld. Momenteel worden de resultaten daarvan verwerkt.

Het aanbestedingsteam Stormpolderdijk. V.l.n.r. Arthur van de Velde en Gerben van der Sterren (beide van de VOF TTE-Geofoxx), Bas Oosterom (voorzitter namens de aanbestedende dienst DCMR) en René Vreugdenhil (VOF TTE-Geofoxx).

Marianne de Wild (vertegenwoordiger van de ondernemers Stormpolder, links op de foto) krijgt van Mirjam Prins (regievoerder) bloemen overhandigd als dank voor haar werk in de beoordelingscommissie.

 

20 juli 2018
DCMR ontvangt de offertes van de vijf aannemers, die in het voortraject zijn geselecteerd, om een aanbieding te mogen doen.